Title: Rozhodnutí v trestním řízení
Other Titles: Decision in criminal proceeding
Authors: Škadra, Michal
Advisor: Baxa, Josef
Referee: Wipplinger, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20127
Keywords: rozhodnutí v trestním řízení;základní zásady;rozsudek;usnesení;trestní příkaz;pojem rozhodnutí;účel rozhodnutí
Keywords in different language: decision in criminal proceeding;basic principles;judgment;order;criminal command;term decision;purpose of decision;judicial decision
Abstract: Práce je věnována prvostupňovým rozhodnutím, které vydávají orgány činné v trestním řízení, zejména rozsudku a trestnímu příkazu. První část je věnována základním zásadám trestního práva procesního, které mají vliv na vydávaná rozhodnutí, na jejich formu, podobu, proces vzniku aj. Následuje stěžejní kapitola této práce, kde je rozebrán rozsudek prvního stupně. Následují kapitoly unesení, trestní příkaz, rozhodnutí svého druhu a kapitola rozebírající některá rozhodnutí v rámci zvláštních způsobů řízení. V kapitole srovnání se zahraniční právní úpravou jsou relevantní ustanovení českého právního řádu srovnány s relevantními ustanovením slovenské právní úpravy. V úvaze de lege ferenda je krátký nástin možných legislativních změn, zejména u trestního příkazu.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to analyze "Judicial decision in criminal action", in particular first instance judicial decision, judgment and criminal order.First part is devoted to fundamental principles of criminal law which have a major impact on decision making in criminal action. The following part is focused on judgment, the most important judicial decision. Next part is devoted to decree, criminal order, order sui generis and decision within specific ways of criminal action according to chapter 20 Act on criminal procedure. Last part compares relevant provisions of Czech law with relevant provisions of Slovak law. Chapter de lege ferenda contains a brief outline of possible legislative changes, in particular of criminal order.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-tisk.pdfPlný text práce847,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skadra_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Skadra_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skadra_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce707,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.