Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaxa, Josef
dc.contributor.authorJežek, Robert
dc.contributor.refereeFastner, Jindřich
dc.date.accepted2015-05-15
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:32Z-
dc.date.available2014-02-13cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:32Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-19
dc.identifier61820
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20135
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracovat téma trestní odpovědnosti lékaře se zaměřením na nejvýznamnější oblasti spojené s jejím uplatňováním. To znamená, že práce se zabývá jak problematikou z oblasti práva hmotného, tak problematikou z oblasti práva procesního. Neznamená to však, že by toto téma bylo zpracováno komplexně a práce obsahovala všechny aspekty s trestní odpovědností lékařů spojené. Práce je členěna do deseti kapitol, které jsou tvořeny dalšími podkapitolami. Čtenář se v práci seznámí s pojmem a druhy právní odpovědnosti. Cílem této části je poskytnout základní informace o tom, co se vlastně institutem právní odpovědnosti rozumí, pojednání o jejím vzniku a stručné seznámení čtenáře se základními druhy právní odpovědnosti. V další části práce se zabývám trestní odpovědností lékaře, která obsahuje pojednání o předpokladech uplatnění trestní odpovědnosti vůči lékaři. Jednotlivé pasáže jsou pro názornost doplněny o příklady ze soudní praxe. Dále se v práci věnuji pojmu "lex artis", který je významným institutem při uplatňování právní odpovědnosti lékaře za provedený zákrok zejména z důvodu mimoprávního původu tohoto pojmu. Stručně je pojednáno také o trestním řízení a obhajobě lékaře. V této části se zabývám zejména volbou vhodného obhájce, jednotlivými stadii trestního řízení a také podmínkami užití tzv. odklonů v trestním řízení. Stranou mé pozornosti nezůstal ani znalecký posudek, který je základním důkazem v trestním řízení proti lékaři, neboť pouze znalec je schopen posoudit, zda lékař postupoval v souladu se současnými poznatky lékařské vědy a jeho závěr je z toho důvodu rozhodující. Konečně v závěru práce jsem nastínil své úvahy o současném stavu legislativy spojené s trestní odpovědností lékaře.cs
dc.format95 s. (221 010 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávní odpovědnost lékařůcs
dc.subjecttrestní odpovědnost lékařůcs
dc.subjectokolnosti vylučující protiprávnostcs
dc.subjectlege artiscs
dc.subjectinformovaný souhlascs
dc.subjectsoudní znalcics
dc.subjecttrestní řízení proti lékařůmcs
dc.subjectzákon o zdravotních službáchcs
dc.subjectúmluva o lidských právech a biomedicíně.cs
dc.titleTrestní odpovědnost lékařů a proces jejího uplatněnícs
dc.title.alternativeCriminal liability of a physicians and the process of applicationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with criminal liability of physicians (doctors) and focuses on the most significant areas connected with its application. It means that this work concerns the issues from the area of substantive law as well as the issues from the areas of procedural law. Nevertheless, that does not mean that the topic is processed comprehensively and the work contains all the aspects connected with the criminal liability of doctors. The thesis is divided into ten chapters, which are composed of other sub-chapters. In this work a reader gets acquainted with the topic of legal responsibility and with all its types. The aim of this part is to provide basic information about the institute of legal responsibility, how it is understood. It deals with its origin and shortly informs the reader about the main types of legal responsibility. The next chapter focuses on the criminal liability of doctors itself. The part contains the disquisition of presumption of exercising the legal responsibility against a doctor. Individual parts are accompanied by cases from judicial practice to illustrate. The following part of my thesis is devoted to the term "lex artis" - a significant institute when exercising the legal responsibility of a doctor for a carried out medical treatment, especially because of the non-legal origin of this term. Criminal proceedings and the defence of doctors are briefly considered. This chapter deals with a choice of a suitable defence counsel, with individual stages of the criminal proceedings and also with the conditions for exercising the diversion in the criminal proceedings. I have taken into consideration the issue of expert's report, which is regarded to be the main evidence in the criminal proceedings against a doctor, as the expert is the only one capable to qualify if the doctor has acted in accordance with contemporary medical findings, and thus the expert's report is decisive. Finally, I have outlined my reflections regarding the recent state of legislation connected with the criminal liability of doctors.en
dc.subject.translatedlegal liabilityen
dc.subject.translatedcriminal liability of a physiciansen
dc.subject.translatedcircumstances excluding liabilityen
dc.subject.translatedlege artisen
dc.subject.translatedinformed agreementen
dc.subject.translatedforensic expertsen
dc.subject.translatedcriminal proceedings against doctorsen
dc.subject.translatedmedical services and terms of their provision acten
dc.subject.translatedconvention on human rights and biomedicine.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Robert Jezek.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jezek_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce87,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jezek_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce102,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jezek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.