Title: Trestněprávní a kriminalisticko-taktické aspekty výslechu se zaměřením na přípravné řízení
Other Titles: Criminal and criminal tactical aspects of the interrogation with focus on preliminary proceedings
Authors: Kovář, Petr
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Vavera, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20136
Keywords: přípravné řízení;výslech;výpověď;vyslýchaný;vyslýchající;podezřelý;obviněný;svědek;trestní řád;kriminalistika;taktika
Keywords in different language: pre-trial proceedings;interrogation;testimony;interrogated;interrogators;suspect;accused;witness;criminal procedure;criminology;tactic
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou výslechu z pohledu trestního práva a kriminalistické taktiky. Zohledněna jsou rovněž doporučení forenzní psychologie, která jako podpůrná disciplína kriminalistické taktiky poznává a rozvíjí psychologickou stránku výslechu. Na základě vymezení současné právní úpravy výslechu v přípravném řízení je popsán celkový průběh výslechu, opatření s výslechem související a jednotlivé metody, postupy a taktická doporučení k jeho provádění.
Abstract in different language: The graduation thesis deals with the issue of interrogation in terms of criminal law and criminalistics tactics. It also presents recommendations of forensic psychology which as a supportive discipline of the criminalistics tactics recognizes and develops psychological aspects of interrogation. According to the definition of the current legislation of interrogation in preliminary proceedings there is described the general process of interrogation, actions related to interrogation and individual methods, procedures and tactical recommendations for its conducting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Petr Kovar 2015.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kovar_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce52,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kovar_oponent_Vavera.pdfPosudek oponenta práce66,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kovar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce54,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.