Title: Daňové trestné činy
Other Titles: Tax Crimes
Authors: Kuklík, Luboš
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20138
Keywords: clo;daň;daňové trestné činy;daňový řád;dph;karuselové podvody;podobná povinná platba;pojistné na sociální zabezpečení;poplatek;spotřební daň;trestní zákoník;zkrácení daně
Keywords in different language: duty;tax;tax offenses;tax crimes;tax code;vat;carousel frauds;similar obligatory payment;social security insurance premiums;fee;consumption tax;criminal code;tax evasion
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou daňových trestných činů, jejichž právní úprava se nachází v druhém dílu VI. hlavy trestního zákoníku. Okruh daňových trestných činů, kterými se tato práce zabývá, je však omezen pouze na ty nejzávažnější a nejčastěji páchané. Těmi jsou trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle ustanovení § 240 trestního zákoníku a trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle ustanovení § 241 trestního zákoníku. Diplomová práce je (bez úvodu a závěru) členěna do šesti kapitol a podává ucelený přehled o vybraných daňových trestných činech, a to převážně z pohledu trestního práva, v již menší míře však také z pohledu správního práva a kriminalistiky. V první kapitole jsou definovány a podrobněji vysvětleny některé důležité pojmy (jako např. daň, clo, poplatek, pojistné na sociální zabezpečení a podobná povinná platba). Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy daňových trestných činů od roku 1950. Třetí kapitola je věnována správněprávnímu hledisku daňové problematiky, zejména z pohledu daňového řádu. Čtvrtá kapitola je věnována trestněprávní úpravě daňových trestných činů de lege lata, reprezentovaná především právní úpravou trestního zákoníku. Pátá kapitola pojednává o odhalování daňové kriminality, o typologii pachatele daňové kriminality, o modech operandi nejzávažnější daňové kriminality (zejména karuselových podvodů s DPH a krácení spotřebních daní) a o souvisejících otázkách. Šestá kapitola se zaměřuje komparaci aktuální české a slovenské právní úpravy vybraných daňových trestných činů. V samotném závěru diplomové práce jsou obsaženy úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of tax crimes, that are exclusively contained in Part Two of Chapter VI of the Criminal Code. However, the circle of tax crimes is limited due to their seriousness and frequency of their occurrence, so this thesis focuses only on the most serious and most frequently committed tax crimes that are crimes under provisions of § 240 (evading taxes, fees and similar obligatory payments) and § 241 (failure to pay taxes, social security insurance premiums and similar payments) of the Criminal Code. The thesis is divided into six chapters (counted without introduction and conclusion) and provides the information about selected tax offenses, mainly from the perspective of criminal law and also, to a lesser extent, from the perspective of administrative law and criminalistics. In the first chapter some important terms (such as tax, duty, fee, security insurance premiums and similar obligatory payments) are defined and explained. The second chapter is devoted to historical development of tax offenses legislation since 1950. The third chapter provides the information about tax offenses from the perspective of administrative law, represented namely by Tax Code. The fourth chapter is dedicated to the current tax offenses legislation, represented namely by Criminal Code. The fifth chapter is devoted to tax crimes detection, typology of tax crimes perpetrator, typology of the most serious tax crimes (especially carousel frauds and consumption taxes evasion) and related issues. The sixth chapter focuses on comparing current Czech and Slovak tax offenses legislation. In the final part of the thesis (conclusion) de lege ferenda proposals are listed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Danove trestne ciny - Lubos Kuklik (2015).pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kuklik_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce96,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kuklik_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce50,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kuklik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.