Název: Analýza a inovace cvičebních pomůcek ve vybraných předškolních zařízeních v regionu Domažlice
Další názvy: Analysis and innovation of exercise equipment in selected pre-school facilities in the Domažlice region
Autoři: Pěnkavová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2030
Klíčová slova: předškolní zařízení;cvičební pomůcky;předškolní období;zásobník pohybových her;analýza;inovace;řízený rozhovor
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-school facilities;exercise equipment;pre-school period;tray exercises;analysis;innovation;directed interviews
Abstrakt: Bakalářská práce přináší analýzu cvičebních pomůcek ve vybraných předškolních zařízeních regionu Domažlice a návrh na jejich inovaci. Analýza byla provedena prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci pěti vybraných předškolních zařízení v daném regionu. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy cvičební pomůcky, které si mohou děti vyrobit samy společně s učitelkou. Jedná se o novinovou tyč, punčochový theraband, kolíčky, ponožkové míčky a kometky. Cílem práce bylo zejména vytvoření zásobníku pohybových her a doporučení dalších pohybových činností s danou pomůckou.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis brings analysis of exercise equipment in selected pre-school facilities in the Domažlice region and recommendation of its innovation. The analysis has been performed as directed interviews with representatives of chosen facilities. Results were used for designing exercise equipment, which teachers with pupils can create themselves. Exercise equipment are paper bars, stocking theraband, pegs, socks balls and plastic comets. Aim of the thesis was to design tray exercises and recommendation for their application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PENKAVOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,29 MBTIFFZobrazit/otevřít
PENKAVOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,84 MBTIFFZobrazit/otevřít
PENKAVOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,16 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2030

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.