Title: Péče o fyziologického novorozence
Other Titles: Care of physiological newborn
Authors: El Gindy, Dalia
Advisor: Hrachovcová, Hana
Referee: Janoušková, Kristina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20453
Keywords: fyziologický novorozenec;porodní asistentka;sestra;neonatologie;identifikace;rooming- in.
Keywords in different language: physiological newborn;midwife;nurse;neonatology;identification;rooming- in.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem "Péče o fyziologického novorozence." Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část se zabývá popisem adaptačních dějů, screeningových vyšetření, výživě a celkové péči o fyziologického novorozence podle dnes dostupných poznatků. Druhá část je praktická. V této praktické části použiji kvantitativní metodu sběru informací a to použitím nestandardizovaného dotazníku. Sestavím dotazník zaměřený na bezpečnou identifikaci novorozenců. Zajímá mě, jestli jsou v porodnicích dodržovány metody bezpečné identifikace novorozenců jako prevence záměny a zda ošetřující personál dbá na kontrolu spojitosti mezi matkou a novorozencem. Ve své práci také uvádím návrh na stručnou brožuru pro matky, která bude sloužit pro edukaci ohledně péče o novorozence na pokojích rooming- in. Záměrem této brožury je snaha usnadnit matkám péči o své dítě a touto formou jim nabídnout pomocnou ruku v prvních dnech jejich rodičovství.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the theme " Caring for physiological newborn." This work is divided into two main parts. The theoretical part describes the adaptive processes, screening tests, nutrition and total care about the newborn under today's available physiological methods. The second part is practical. In the practical part, I use quantitative methods of collecting information and using non- standardized questionnaire. Assemble a questionnaire focusing on safe identification of newborns. I am interested whether they are in compliance with the methods of safe maternity wards identification of newborns in hospitals as to prevent confusion and ensure that the nursing staff to check the connection between the mother and the child. In my work I also mention a suggestion for a brief brochure for mothers, which will serve to educate the care of the newborn in the rooming- in rooms. The intention of this booklet is to make it easier for mothers to care for their child, and in this way to offer them a helping hand in the early days of parenthood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pece o fyziologickeho novorozence.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gindy_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gindy_oponent.pdfPosudek oponenta práce470,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-El Gindy_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce438,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.