Title: Symboly ženství
Other Titles: Symbols of femininity
Authors: Částová, Kristína
Advisor: Ratislavová, Kateřina
Referee: Hendrych Lorenzová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20461
Keywords: symbol;žena;ženství;iniciace;sexualita;porodní asistentka;podpora.
Keywords in different language: symbol;woman;womanhood;initiation;sexuality;midwife;support.
Abstract: Práce se zabývá skupinou symbolů ženství, které přibližují nynější pojetí, důležitost a vnímání ženství. Nejvýznamnějším zdrojem informací byly tištěné publikace zabývající se symbolikou ženství, ženami jako takovými, psychikou žen, rolí žen, náboženskými rituály a postavením žen ve společnosti. V teoretické části se práce věnuje konkrétně symbolům ženství, jejich vývoji, posílení ženství porodní asistentkou a na možné způsoby prevence ztráty, rozvoje a podpory ženství. Zaměřuje se na iniciální rituály, historii a obrazy ženství, duši ženy, rozdíl mezi muži a ženami. Důležitým bodem práce je i kapitola věnující se post-hysterektomickému syndromu a pomoci ženám. V praktické části byl použit rozhovor se dvěma ženami. Též byl pro lepší orientaci vytvořen krátký průzkum s možností vlastního vyjádření dotazovaných žen. Závěr práce shrnuje získané poznatky o situaci povědomí žen o jejich přirozenosti a ženství a o jejich zkušenostech podpory a utvrzování ženství.
Abstract in different language: The work deals with a group of symbols of femininity that bring the current concept, importance and perception of femininity. The most important source of information was printed publications dealing with the symbolism of womanhood, women as such, the psyche of women, the role of women, eastern medicine, religious rituals and the status of women in society. The theoretical part researches specifically symbols of femininity, their development, strengthening of feministy by midwife and on possible ways of preventiv of loss, development and promotion of womanhood. It focuses on the initial rituals, history and images of femininity, the soul of women, the difference between men and women. An important point of the chapters follow up to post-hysterectomy syndrome and assistance to women. In the practical part of theses was used interview with two women. For better orientation was created a short survey with self-expression of interviewee women. The conclusion summarizes knowledges about the situation of awareness among women about their nature and femininity and their experience of support and confirmation of femininity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP symboly zenstvi.pdfPlný text práce826,57 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Castova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce459,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Castova_oponent.pdfPosudek oponenta práce491,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Castova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce401,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.