Title: Intenzivní péče v neonatologii
Other Titles: Intensive care in neonatology
Authors: Zlochová, Alexandra
Advisor: Janoušková, Kristina
Referee: Burešová, Jitka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20474
Keywords: ošetřovatelská péče;nezralý novorozenec;intenzivní péče;předčasně narozený novorozenec
Keywords in different language: nursing care;immature infant;intensive care;prematurely born infant
Abstract: Bakalářská práce pojednává o předčasně narozených dětech hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. V teoretické části se zabývám intenzivní péčí v neonatologii. Zaměřuji se na předčasně narozené novorozence a nejčastější handicapy spojené s nezralostí. V končené fázi se zmiňuji o ošetřovatelské péči v jednotlivých oblastech života dítěte. Praktickou část jsem zpracovávala pomocí kvalitativního výzkumu. Jako metodu praktické části jsem zvolila zpracování kazuistiky nedonošeného novorozence.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with prematurely born infants hospitalized in intensive care units. In the theoretical part of the thesis I deal with intensive care in neonatology. I focus on prematurely born infants and the most common disabilities associated with immaturity. In the final stage of work I mention the nursing care of child in different areas of life. The practical part is processed using qualitative research. As a method of the practical part I chose processing casuistry of prematurely born infant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alexandra-Zlochova-finalni-BP.pdfPlný text práce897,6 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zlochova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce675,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zlochova_oponent.pdfPosudek oponenta práce505,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zlochova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce470,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.