Title: Kvalita života pacienta s chronickým defektem dolních končetin
Other Titles: The quality of life of the patient with chronic wound on lower limb
Authors: Latková, Marcela
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Holoubková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20479
Keywords: cévy;chronické rány dolních končetin;hojení ran;léčba ran;bolest;edukace
Keywords in different language: arteries;chronic wounds of lower extremities;healing;wound therapy;pain;education
Abstract: V bakalářské práci se zabývám problematikou kvality života u nemocného s chronickým defektem dolních končetin. Pojednává o chronickém onemocnění dolních končetin, které je vyvolané různými příčinami. Jednou z příčin je žilní nedostatečnost. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o této nemoci, její projevy, stádia, diagnostika, léčba. Jedním z klinických příznaků je bolest. Zabývám se jejím dopadem na léčbu, ale i na kvalitu života, kterou pacienta velmi ovlivňuje. A to po stránce fyzické i duševní. Praktickou část bakalářské práce sem zaměřila na pacienta s onemocněním dolních končetin. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru jsem zjišťovala nejčastější problémy a obavy pacienta. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak nemoc ovlivňuje život člověka a jeho rodinu, zmapovat informovanost jedince a zjistit změny v životním stylu. Stanovené cíle byly splněny a v diskuzi výsledky porovnány mezi sebou.
Abstract in different language: Theme of my bachelor thesis is a about pacient´s quality of life with chronic wound on lower limb. There os described chronic illness of lower limb which is caused by different effect. The most often cause is veins insufficiency. The basic facts about this desease are summarized in theoretic part of bachelor thesis, with signs, levels, ways of diagnostic and way of treatment. The main of clinic sign is pain. I try to describe which affect of pain is the main for treatment, quality of patient´s life, because this very important for patient. For physical and psychical life as well. The practical part of my bachlelor thesis is focused on patients with chronic desease of lower limb. I used semistructured interwiev and found the most often complication and pacient´s fears out. The goal of research was to discover how the desease effect patient´s life and life of the family, to discribe if the pacient has enough enformarions and find change of patient life style out. The main goals are achieved and the results are compared between each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Latkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce450,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Latkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce810,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Latkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce427,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.