Title: Obézní pacient očima všeobecné sestry
Other Titles: Obese patient from view of nurse
Authors: Bezpalcová, Lenka
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Fremrová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20483
Keywords: obezita;obézní pacient;psychické problémy;motivace;komunikace
Keywords in different language: obesity;obese patient;psychological problems;motivation;comunication
Abstract: Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala téma obezita a pacienty, kteří obezitou trpí. V teoretické části jsou popsány nejčastější příčiny vzniku obezity, epidemiologie a vznik onemocnění, péče a přístup k pacientovi s obezitou. Obezita je nemocí velice rozšířenou a mnohdy vede k dalším závažným onemocněním, která vedou nejen ke snížení kvality života, ale i ke smrti nemocných. V praktické části uvidíme onemocnění z pohledu sester i pacientů. Cílem bylo zjistit, jak vnímají své onemocnění pacienti v ohledu nemocniční a ambulantní péče a naopak, jak jsou tito pacienti vnímáni zdravotnickými pracovníky, kteří o ně v nemoci pečují. Zvolila jsem formu kvalitativního výzkumného šetření pomocí rozhovorů se čtyřmi respondenty. Dvě respondentky jsou všeobecné sestry a další dva respondenti jsou pacienti trpící obezitou. Rozhovory byly s jejich souhlasem nahrány a po jejich přepisu do bakalářské práce smazány.
Abstract in different language: As a thesis topic I chose obesity and patients who suffer from obesity. The most common causes of obesity, epidemiology, care and approach to the patient with obesity are described in the theoretical part. Obesity is a widespread disease and often leads to further serious diseases that reduce the quality of life, and also cause the death of patients. In the practical part we see the disease from the perspective of nurses and patients. The goal was to determine how patients perceive their illness in respect of hospital and outpatient care and on the contrary, how these patients are perceived by the nursing staff. I chose a form of qualitative research through interviews with four respondents. Two female respondents are nurses and two other respondents are patients suffering from obesity. Interviews were recorded with the respondents consent and deleted after their transcription into bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_bezpalcova_final.pdfPlný text práce647,9 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bezpalcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce446 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bezpalcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bezpalcova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce379,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.