Title: Ošetřovatelský proces u pacientky s karcinomem prsu
Other Titles: Nursing Process for a Patient with Breast Cancer
Authors: Herbigová, Ivana
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Čadová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20496
Keywords: karcinom prsu;ošetřovatelský plán;chemoterapie;psychologický přístup
Keywords in different language: breast cancer;nursing care plan;chemotherapy;psychological approach
Abstract: Předmětem a cílem této bakalářské práce je sestavení ošetřovatelského plánu u pacientky s karcinomem prsu, která byla léčena adjuvantní chemoterapií. Léčba a ošetřovatelská péče byla prováděna na onkologickém oddělení Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov o.z. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuji na charakteristiku karcinomu prsu, diagnostiku a také možnosti léčby karcinomu prsu a její nežádoucí účinky. Dále se v teoretické části zmiňuji o prevenci a psychosociální problematice onkologického onemocnění a v závěru vysvětluji, co je to ošetřovatelský proces. V praktické části popisuji ošetřovatelský proces u pacientky léčené adjuvantní chemoterapií pro nádorové onemocnění prsu. K vytvoření ošetřovatelského plánu jsem zvolila model M. Gordonové. V ošetřovatelském plánu se podrobně věnuji anamnestickým údajům, stanovuji ošetřovatelské problémy, sestavuji ošetřovatelský a edukační plán.
Abstract in different language: The work of this thesis is focused on creating a nursing care plan for a patient with breast cancer who was treated with adjuvant chemotherapy. Treatment and nursing care has taken place at the oncology department of Chomutov hospital. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the characteristics of breast cancer, its diagnosis, treatment options and its side effects. Furthermore, cancer prevention and psychosocial problems are discussed. In the end the nursing process is analyzed. The practical part describes the nursing process for patient treated with adjuvant chemotherapy of breast cancer. To create a nursing care plan I have chosen M. Gordon model. In the plan I am focusing on anamnestic data, implementing a set of actions to resolve nursing diagnoses and finally creating nursing care and education plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_poslana_STAG.pdfPlný text práce997,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Herbigova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Herbigova_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Herbigova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce379,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.