Title: Ošetřovatelská péče o nemocné s diabetes mellitus v domácím a nemocničním prostředí
Other Titles: Nursing care of patients with diabetes mellitus in the home and hospital setting
Authors: Jaklová, Gabriela
Advisor: Nathanská, Petra
Referee: Freiová, Romana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20500
Keywords: diabetes mellitus klinické příznaky diagnostika formy léčba edukace hypoglykemie
Keywords in different language: diabetes mellitus clinical features diagnosis forms therapy - educacione - hypoglycaemia
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo srovnání ošetřovatelské péče o nemocné s diabetes mellitus v domácím a nemocničním prostředí. Teoretická část se zabývá definicí a historií diabetes mellitus, etiologií a druhy diabetu, dále je popsán klinický obraz a komplikace diabetu. Popsány jsou akutní a pozdní komplikace s terapií diabetes mellitus. Dále je zde srovnána domácí a nemocniční péče z hlediska nemocného. V druhé, praktické části, jsou srovnávací grafy glykemií, kazuistiky respondentů, ošetřovatelské plány diabetes mellitus. Jsou zde přepisy rozhovorů na kladené otázky. V závěru práce se klade důraz na stálou edukaci nemocného v diabetologické poradně a stálé připomínání, že nemocný musí stále dodržovat dietní a pohybový režim.
Abstract in different language: The aim of this bachelors text, was to compare the nursing care of patients with diabetes mellitus at home and in the hospital environment. The theoretical part deals with the definition and history of diabetes mellitus, etiology and types of diabetes, further are described clinical features and complications of diabetes. Described herein are acute and late complications of diabetes mellitus therapy. There is also compared home and hospital care from the perspective of the patient. In the second part are comparative graphs glycemic control, case study respondents, and care plans of diabetes mellitus. There are transcripts of interviews on the questionaires. In conclusion, the emphasis is on constant repetition of education in diabetes and diabetic counseling constantly reminded that the patient must adhere to diet and exercise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o nemocne s diabetes mellitus v domacim a nemocnicnim prostredi.pdfPlný text práce595,81 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jaklova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce445,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jaklova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jaklova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce405,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.