Title: Vliv speciální nutriční výživy při rekonvalescenci pacientů na Děčínsku
Other Titles: Special Nourishment Application in the Process of Patients Recovery of the Děčín Region
Authors: Jenšíková, Kateřina
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Fremrová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20502
Keywords: speciální nutriční výživa;enterální a parenterální výživa;zdraví;onemocnění;léčba
Keywords in different language: special nutritional food;enteral and parenteral nutrition;health;illnes;treatment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tím, do jaké míry může speciální nutriční výživa ovlivnit rekonvalescenci pacientů na Děčínsku. Okres Děčín byl vybrán zejména pro svůj specifický charakter. Je to oblast, která se potýká s vysokou nezaměstnaností, s různou skladbou obyvatel, nízkou vzdělaností a zhoršenou dopravní infrastrukturou. Právě tyto faktory velkou měrou ovlivňují, jak pacient přistupuje k doporučení speciální nutriční výživy a jak se potom odvíjí jeho zdravotní stav - při onkologickém onemocnění, před a po operaci a zákroku nebo jako součást prevence před malnutricí. S tím velmi souvisí i informovanost lékařů a jejich aktivní přístup v motivaci pacientů. Pozornost je věnována tomu, jak se lékaři v dané speciální nutriční výživě orientují, komu ji nejčastěji doporučují a jakým stylem na ni pacienti reagují. Výsledkem jsou navržená opatření pro větší podporu užívání speciální nutriční výživy s ohledem na typický charakter vybraného okresu. Jde nejenom o rozšíření informovanosti pacientů, ale také lékařů a sester tak, aby speciální nutriční výživa byla vnímána jako plnohodnotná pomoc při zdárném návratu z nemoci.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis examines to what extent a specialised nutritional diet can influence the recovery process of patients in the Děčín region. The District of Děčín was chosen primarily for its specific qualities. This region struggles with a high unemployment rate, has a diverse population composition, low levels of education, and a deteriorated transportation infrastructure. These specific factors have a great impact on how a patient approaches special nutritional recommendations and the development of their state of healthfor cancer, before and after surgery and medical procedures, or as part of malnutrition prevention. This is related to a great extent to doctor awareness and their active approach to patient motivation. Attention is given to how knowledgeable doctors are in a given specialised nutritional diet, to whom they most often recommend this diet, and how patients react to it. The result is proposed measures for greater support for the use of specialised nutritional diets, taking into account the typical nature of the selected district. It is about increasing not only patient awareness, but doctor and nurse awareness as well, so that specialised nutritional diets will be regarded as a valuable aid for a successful recovery from an illness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL_BP_KJensikova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jensikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce809,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jensikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce715,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jensikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce401,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.