Title: Informovanost veřejnosti o možnosti využití režimu jednodenní chirurgie
Other Titles: Awareness of the possibilities of applying one day surgery mode
Authors: Kleinová, Marika
Advisor: Bejvančická, Petra
Referee: Holoubková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20503
Keywords: jednodenní chirurgie;informovanost;perioperační péče;výzkum
Keywords in different language: one-day surgery;awareness;operating care;research
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti veřejnosti o režimu jednodenní chirurgie. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části bakalářské práce je vysvětlen pojem jednodenní chirurgie, je zde poukázáno na výhody tohoto režimu a spektrum výkonů zde prováděných. Podrobněji je popsána hospitalizace pacienta v režimu jednodenní péče. Praktická část je věnována průzkumu zaměřenému na informovanost veřejnosti o jednodenní chirurgii. Je zde zpracováno dotazníkové šetření, které probíhalo u populace žijící v Plzeňském kraji. Výsledky jsou graficky znázorněny a doplněny odpovídajícím komentářem. Závěr bakalářské práce obsahuje diskuzi a doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The bachelor thesis is concerned with the issue of public awareness about mode in one day surgery. The bachelor thesis is dividied into two parts, theoretical and practical. The term one day surgery is explained in the first part of bachelor thesis. There are pointed out the advantages of this mode and range of services performed there. Hospitalization in one day mode is described here in more detail. The practical part is dedicated to a survey that focuses on informig the public about the one day surgery.There is processed questionnaire survey of population int the Pilsen Region. The results are displayed graphically and supplemented by the corresponding commentary. Conclusion of the thesis contains discussion and recommendations for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP KLEINOVA Marika, FZS, VSK 3, 2015.pdfPlný text práce903,26 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kleinova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce446,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kleinova_oponent.pdfPosudek oponenta práce731,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kleinova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce376,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.