Title: Bezpečná aplikace chemoterapie elastomerní infuzní pumpou
Other Titles: Safe applicatin of chemotherapy by elastomeric infusion pump
Authors: Kropíková, Milena
Advisor: Šípová, Simona
Referee: Čadová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20508
Keywords: onkologie;chemoterapie;cytostatika;elastomerní infusor;edukace;ošetřovatelský standard;kvalita života
Keywords in different language: oncology;chemotherapy;cytostatics;elastomeric infusors;education;nursing standard;life quality
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na informovanost pacientů ohledně manipulace s elastomerním infusorem. V teoretické části je popsána onkologická léčba a s ní spojené nežádoucí účinky cytostatik. Další oblast je věnována popisu a správné manipulaci s elastomerním infusorem, žilním vstupům používaných v onkologii a péčí o ně. Problémy pacientů v souvislosti s onkologickou léčbou jsou aplikovány na modelu Marjory Gordonové a v závěru teoretické části je popsána edukace a ošetřovatelský standard. Praktickou část tvoří rozhovory s pacienty s kolorektálním karcinomem, kterým byla podávána chemoterapie elastomerním infusorem. Rozhovor byl rozdělen do tří oblastí a poté provedena jejich analýza. Výstupem bakalářské práce je edukační brožura pro pacienty a standard ošetřovatelské péče.
Abstract in different language: This thesis is intent on information to patients regarding the handling with elastomeric infusors. In the theoretical part is described oncological treatment and the associated side effects of cytostatics. Another area is devoted to describing the correct manipulation with elastomeric infusor, venous inputs used in oncology and care for them. Problems of patients in the connection of cancer therapy are applied on Marjory Gordon´s model and the conclusion of this part describes the education and standard of nursing . The practical part is consisting of interviews with patients with colorectal cancer who received chemotherapy by elastomeric infusor. The interview was divided to three areas and then was made analysis. The result of this thesis is the educational brochure for patients and standard of nursing care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Milena Kropikova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kropikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce496,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kropikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kropikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce375,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.