Title: Povědomí laické veřejnosti o prevenci nádorového onemocnění prsu
Other Titles: General public awareness of breast cancer prevention
Authors: Baumruková, Iveta
Advisor: Čadová, Lucie
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20515
Keywords: karcinom prsu;mamografický screening;samovyšetření prsu;žena;prevence
Keywords in different language: woman;mammography screening;breast cancer;prevention;breast self- examination
Abstract: Bakalářská práce se zabývá povědomím laické populace žen o prevenci nádorového onemocnění prsu. Je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje základní informace a stručný přehled o problematice nádorového onemocnění prsu. Zahrnuty jsou také organizace spojené s prevencí tohoto onemocnění. V praktické části analyzuji výsledky dotazníkového šetření, kde jsem zjišťovala míru informovanosti žen o rizikových faktorech, diagnostice, léčbě a především prevenci nádorového onemocnění prsu. Nejvíce jsem se zaměřila na znalost problematiky tohoto onemocnění a znalost samovyšetření prsu a mamografického screeningu.
Abstract in different language: My bachelor thesis is deal with awareness of layman woman population about breast cancer. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part includes basic information and brief summary about issue of breast cancer. Also included are organizations associated with the prevention of this disease. In the practical part I analyze the results of questionnaire survey. I detected awareness of woman about risk factors, diagnosis, treatment and especially about prevention of breast cancer. Mostly I focused on the knowledge of this disease and knowledge of breast self- examination and mammography screening.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Baumrukova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce425,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Baumrukova_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Baumrukova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce390,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.