Název: Násilí na fotbalových stadionech - subkultura hooligans
Další názvy: Violence at football stadiums - hooligan subculture
Autoři: Strejček, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2055
Klíčová slova: hooligans;subkultura;násilí;násilí na stadionech
Klíčová slova v dalším jazyce: hooligans;subculture;violence;violence at stadiums
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá násilím na fotbalových stadionech zapříčiněným fotbalovými chuligány neboli hooligans. Obsah práce je rozdělen na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou.Teoretická část se skládá z pěti kapitol, které se zabývají rozdělením základních pojmů dané problematiky, vývojem hooligans ve světě a na území České republiky, příklady tragédií, které se v souvislosti s tímto fenoménem udály, a opatřeními proti fotbalovému chuligánství. Praktická část práce vzešla z výsledků ankety, která byla mezi tuto subkulturu distribuována, a je shrnuta v samostatné kapitole.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented undergraduate thesis deals with violence at football stadiums caused by football hooligans. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of five chapters which deal with the division of the basic concepts of the given issue, the development of hooligans in the world and in the Czech Republic, examples of tragedies that have happened in connection with this phenomenon and the measures against football hooliganism. The practical part of the thesis came from the results of survey that was distributed among this subculture and which is summarized in a separated chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Strejcek.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STREJCEK VP.pdfPosudek vedoucího práce607,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STREJCEK OP.pdfPosudek oponenta práce984,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STREJCEK.pdfPrůběh obhajoby práce62,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2055

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.