Název: Posuzování tenisové techniky základních tenisových úderů (forhend, bekhend, voleje, smeč, podání)
Další názvy: Assessment of basic tennis technique tennis strokes
Autoři: Hynková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2061
Klíčová slova: technika;škála;uzlové body;forhend;bekhend;volej;smeč;podání;posuzovaná osoba;problematika;kvalitativní analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: technice;scale;nodal points;forehand;backhand;volley;smash;administration;assessment of people;issues;qualitative analysis
Abstrakt: Tématem této práce je posuzování tenisové techniky základních tenisových úderů (forhend, bekhend, volej, smeč, podání). Bakalářská práce je strukturována do dvou hlavních kapitol - teoretické a praktické části. V teoretické části uvádím stručnou charakteristiku tenisu, podrobně popisuji optimální techniku základních tenisových úderů, poté jsem si stanovila uzlové body těchto úderů a třístupňovou škálu každého bodu. V praktické části jsem se snažila vytvořit posuzovací škálu základní tenisové techniky a tuto škálu ověřit na souboru sedmi výkonnostních hráčů. Objektivitu posuzovací škály jsme stanovili zvýšením počtu posuzovatelů. Míru závislosti výsledků, které byly zaznamenány třemi posuzovateli, jsme stanovili Kendallovým korelačním koeficientem. Kendallův korelační koeficient je neparametrická metoda matematické statistiky. Může být využívána pro posouzení shody hodnocení jednotlivých posuzovatelů. Kendallovo W se pohybuje mezi 0 (žádná shoda) a 1 (úplná shoda). Kendallův korelační koeficient posuzování tenisové techniky základních tenisových úderů: W=0,94 (p=0). Tento výsledek nám ukazuje jak hodně je tento test objektivní a takřka nezáleží na posuzovateli.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is the assessment of basic tennis technice known as tennis strokes (forehand, backhand, volley, smash, administration). The thesis is divided into two main parts - theoretical part and practical part. The theoretical part deals with, a brief description of tennis, describe in detail the optimal technique of basic strokes of tennis, then I set the nodes of these strikes and three-point scale for each point. In the practical part, I tried to create a discretionary range of basic tennis techniques and verify the range of performance on a set of seven players. The objectivity of the assessment scales are set by increasing the number of assessors. The results were quite dependable because they were assessed by free judges, from which the Kendall correlation coefficient was determined. Kendall correlation coefficient is a nonparametric method of mathematical statistics. It can be used to assess the conformity assessment of individual assessors. Kendall W ranges between 0 (no match) and 1 (complete agreement). Kendall correlation coefficient assessment techniques of basic tennis strokes is noted as, W = 0,94 (p=0). This result shows us how much is this objective test, regardless of the judges.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Hynkova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HYNKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce991,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HYNKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HYNKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce55,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.