Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCharvát, Luboš
dc.contributor.authorBlažek, Tomáš
dc.contributor.refereeBenešová, Daniela
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:35Z-
dc.date.available2011-09-27cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:35Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier50146
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2064
dc.description.abstractV teoretické části své bakalářské práce předkládám a popisuji charakteristiku futsalu a jeho pravidla od hrací plochy až po hrací systém. Dále předkládám mezinárodní instituce a soutěže, které se zabývají futsalem FIFA. Nezapomněl jsem ani opomenout domácí soutěže České republiky, což samozřejmě zahrnuje i českou reprezentaci ve futsalu, mezi jejíž členy patří nejlepší hráči z futsalu České republiky. V teoretické části je také kapitola sponzoringu, která je velmi důležitá pro organizaci turnajů. V praktické části své bakalářské práci se věnuji samotné organizaci a přípravě turnaje. Samotná přípravě v počátcích spočívá v propagaci samotného turnaje. Propagace turnaje může být formou letáků, plakátů, rozhlasového vysílání, televizní reklamy a dalších veřejných prostředků. Já osobně jsem zvolil propagaci, pomocí letáků, které jsem umístil v prostorách univerzity a také na internetu a to konkrétně na sociální síti na facebook.com Jedno z podstatných rozhodnutí bylo stanovit termín a místo konání turnaje. Termín konání turnaje jsem zvolil datum 20. března a jako místo konání jsem zvolil tělocvičnu Západočeské univerzity na Klatovské třídě 51. Tento prostor jsem zvolil záměrně, jelikož v době konání turnaje byly prostory volné a navíc mnoho účastníků turnaje zná místo konání z předchozích návštěv z různých sportovních předmětů. Pro plynulý průběh turnaje bylo nezbytné zajistit pomocníky na rozhodování zápasů a pomoc při organizaci turnaje. Konkrétně pro tento turnaj jsem zajistil jednu osobu jako hlavního rozhodčího a druhou osobu, která mi pomáhala při organizaci v celém chodu turnaje. Materiální zajištění jako byl míč a dresy jsem si vypůjčil na katedře tělesné výchovy a sportu. Před začátkem turnaje jsem všem zúčastněným týmům vysvětlil upravená pravidla turnaje, jako byla hrací doba a obecná pravidla. Týmům jsem ukázal prostory, kde se nacházel časový harmonogram a rozpis utkání, aby každý tým měl možnost nahlédnout s jakým týmem bude hrát a v kolik hodin se daný zápas bude hrát. Turnaj byl ukončen v 16:30 podle předpokladu, slavnostním vyhlášení vítězů a předáním cen. Před pořádáním turnaje jsem měl obavy s časovou prodlevou, kterou jsem se snažil při realizaci co nejvíce eliminovat. Jediným problém, se kterým jsem se setkal byla občasná nekázeň a nezodpovědnost některých účastníků turnaje, kterou jsem však vyřešil bez větších problémů napomenutím. Družstva i jedinci, kteří získali turnajové ceny, byli mile překvapeni z věcných cen a pohárů, které jsem získal díky sponzoringu již zmíněných sponzorů. Díky přípravě a pořádání turnaje jsem si vyzkoušel hledání a jednání se sponzory, díky jemuž jsem získal novou zkušenost, kterou hodnotím jako přínos a určitě ji moci případně využít v budoucnosti. Jsem rád, že jsem mohl turnaj uspořádat a vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. Byl bych velmi rád, kdyby tato bakalářská práce byla předlohou pro další studenty, kteří budou pokračovat v tradici konání novoročního futsalového turnaje.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50146-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfutsalcs
dc.subjectturnajcs
dc.subjectpravidlacs
dc.subjectorganizacecs
dc.title1. ročník vánočního futsalového turnaje pro studenty ZČU v Plznics
dc.title.alternativeFirst New Year´s Futsal tournament for students of West Bohemia in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the theoretical part of my undergraduate thesis I present and describe the characteristics of futsal and its rules. Also, I present international institutions and competitions, which deal with FIFA futsal. I did not forget to mention domestic competitions in the Czech Republic, which of course includes the Czech national futsal team, whose member include the best domestic futsal players. The theoretical part also includes a chapter dedicated to sponsoring, which is very important for the organization of tournaments. In the practice part I deal with the organization and preparation of the tournament. The preparation itself begins by promoting the tournament. The promotion can be realized by leaflets, posters, radio broadcasts and other public means. Personally, I chose promotion in the form of leaflets, which I placed on the university premises and also on the internet, specifically the social networking site Facebook.com. On of the major decisions was to set the date and venue of the tournament. I chose 20th march as the date and the University of West Bohemia on Klatovská Třída 51 as the venue. I chose this venue deliberately, because it was available and many of the participants knew the venue from previous visits and sports classes. For smooth progress of the tournament, it was necessary to secure helpers for the matches and help with the organization. Specifically for this tournament I ensured one person as the main referee and second person who helped me with the organization during the whole tournament. Before the tournament I explained the modified rules, such as the playing time and general rules, to all the participating teams. The teams were shown areas where they found the schedule and timetable, so that every time had the chance to see with whom they were going to play and at what time. The tournament ended at 16:30 as expected with an award ceremony. Before organizing the tournament I was concerned with a time delay, which I tried to eliminate as much as possible. The only problem that I encountered was the occasional lack of discipline and irresponsibility of some of the participants, but I solved without much of a problem by giving them a warning. The teams and individual players who were awarded the tournament prizes were pleasantly suprised by the prizes, which I acquired thanks to the already mentioned sponsors. Thanks to the preparation and organization of the tournament I had the chance to try to find and and negotiate with sponsors, which was a very beneficial experience. I am glad that I was able to organize the tournament and test my theoretical knowledge in practice. I would be very glad if this thesis would be a model for other students, who will continue the tradition of the New Year's futsal tournament.en
dc.subject.translatedfutsalen
dc.subject.translatedtournamenten
dc.subject.translatedrulesen
dc.subject.translatedorganizationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Tomas Blazek.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
BLAZEK VP.pdfPosudek vedoucího práce618,81 kBAdobe PDFView/Open
BLAZEK OP.pdfPosudek oponenta práce570,72 kBAdobe PDFView/Open
BLAZEK.pdfPrůběh obhajoby práce45,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.