Title: Embedded systémy a netradiční způsoby interakce s uživatelem
Other Titles: The methodology of use of embedded systems with low computing power for neural networks with changeable parameters and topology
Authors: Bartl, Matouš
Referee: Kolář, Milan
Novák, Mirko
Pokorný, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20655
Keywords: adaptabilní neuronové sítě;aplikace;embedded;jednočipový mikropočítač;metodika zavádění ann;pic18f
Keywords in different language: adaptable neural networks;applications;embedded;microcontroller;implementation methodology for ann;pic18f
Abstract: Práce se zabývá problematikou aplikace neuronových sítí na embedded systémech s nízkým výpočetním výkonem a omezenými hardwarovými prostředky. Cílem je navrhnout a prověřit metodu zavádění v podobě umožňující adaptaci vah a změnu topologie v cílovém systému za běhu, bez nutnosti změny firmwaru. První část je stručným obecným úvodem do problematiky neuronových sítí. Předkládá historické pozadí vzniku oboru, shrnuje základní teoretické principy a rozlišuje kategorie problémů vhodné pro řešení pomocí umělých neuronových sítí. Na základě literatury utváří přehled o současném stavu. Druhá a třetí část práce teoreticky popisují navrhovanou metodu a její ukázkovou praktickou aplikaci na embedded systému osazeném procesorem PIC18F. Pro možnost srovnání je v textu předkládáno více variant řešení problému. Jsou prezentovány výsledky jednak v podobě vysvětlených a okomentovaných zdrojových kódů a jednak v podobě měření jejich relevantních parametrů. Nejčastěji přesnosti a náročnosti na výpočetní výkon. V poslední části jsou shrnuty dosažené výsledky v podobě diskuse o splnění vytyčených cílů a nástinu možností dalšího vývoje.
Abstract in different language: This paper deals with the application of neural networks to embedded systems with low computing power and limited hardware resources. The aim is to design and verify the method of implementation in a form that allows the adaptation of net scales and change of the net topology in the target system on-line, without having to change the firmware. The first part is a brief introduction to artificial neural networks. It shows the historical background of the field, summarizes the basic theoretical principles and lists the categories of problems suitable for solution using artificial neural networks. This part also, based on literature, gives an overview of the current state. The second and third parts of the paper describe the theory of the proposed method and a practical application to an embedded system fitted with PIC18F microprocessor. More possible solutions of the problem are presented for comparison. Results are presented both in the form of commented and explained source code examples and in the form of measurements of their relevant parameters, mostly the accuracy and computing power expenditure. The final part summarizes the obtained results in the form of discussions about reaching the objectives and possible further development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Bartl_2014.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bartl publ.pdfPosudek vedoucího práce417,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bartl opon.pdfPosudek oponenta práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-bartl zapis.pdfPrůběh obhajoby práce680,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.