Title: Elektromagnetické pole, síly, chvění a hluk v elektrických strojích
Other Titles: Electromagnetic field, forces, vibration and noise in electrical machines
Authors: Bouzek, Lukáš
Referee: Chomát, Miroslav
Leuchter, Jan
Rafajdus, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20660
Keywords: asynchronní stroj;radiální síla;modální analýza;vlastní frekvence
Keywords in different language: asynchronous machine;radial force;modal analysis;natural frequency
Abstract: Tato disertační práce se rámcově zabývá problematikou vibrací a s nimi spojenému vzniku nežádoucích hlukových účinků. Konkrétně je práce zaměřena na zjišťování modálních parametrů statorového systému malých asynchronních strojů. První část práce se stručně zabývá obecnými zdroji vibrací, které se mohou u těchto strojů objevit. Další části práce jsou zaměřeny nejprve na popis magnetických sil, které vznikají v asynchronním stroji při sinusovém napájení, a poté je rozebrán stav, kdy je stroj napájen neharmonickým zdrojem. Na tuto část navazuje analytický popis vlastních frekvencí jednotlivých částí statorového systému magnetického obvodu, vinutí a mechanické kostry stroje. Následuje hlavní část práce, která je zaměřena na experimentální modální analýzu. Zde jsou prezentovány výsledky měření a jejich numerické modely. Dále je ukázán vliv košů vinutí a uložení celého magnetického obvodu s vinutím v kostře stroje.
Abstract in different language: This thesis deals with vibrations and their association with adverse noise effects. Specifically, the work is focused on determining the modal parameters of stator system of small asynchronous machines. The first part describes briefly the general sources of vibrations that may occur in these machines. The other part of the work is focused firstly on the description of magnetic forces generated in an asynchronous machine with sinusoidal supply, and secondly on the condition when the machine is powered by inharmonic source. The next section continues with analytical description of natural frequencies of various parts of the stator system - the magnetic circuit, winding and mechanical machine frame. The major part of the thesis is focused on experimental modal analysis. The results of measurements and their numerical models are presented here. Then, the influence of winding cages and storage of the entire magnetic circuit with a winding in the machine frame is shown.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertace final.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bouzek publ.pdfPosudek vedoucího práce394,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bouzek opon.pdfPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-bouzek zapis.pdfPrůběh obhajoby práce742,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.