Title: Průběh zkratového momentu mechanickou soustavou pohonu
Other Titles: Progress of the short-circuit torque through mechanical drive systems
Authors: Urbánek, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20698
Keywords: zkratový moment;individuální pohon;MKP;ozubené kolo;metalografie
Keywords in different language: short circuit torque;individual drive;FEM;gear;metallography
Abstract: Zkratový moment je nepředvídatelný a nežádoucí jev, který má negativní vliv na elektrické a mechanické komponenty každého pohonu. V technické praxi existuje mnoho způsobů individuálního pohonu dvojkolí trakčním elektromotorem. Pro řešení daného problému byla zvolena elektrická jednotka, u které se tento problém historicky vyskytoval a jednotka je stále vyráběna v různých modifikacích. Škody způsobené zkratovým momentem na mechanických částech pohonu byly jedním z důvodů zabývat se uvedenou problematikou. Ve své práci představuji možné způsoby řešení zkratového momentu se zaměřením na pastorek, který je nejvíce namáhán při působení zkratového momentu u elektrické jednotky 471. Součástí mé práce jsou pevnostní výpočty vybraných komponent individuálního pohonu a materiálové analýzy.
Abstract in different language: Short circuit torque is an unpredictable and undesirable phenomenon, which has a negative influence on the electrical and mechanical components of each drive. In the engineering practice, there are many ways of an individual wheelset drive by traction motor. For finding a problem solution, an electric unit, which is produced in various modifications still at present and where the problem occurred historically, was chosen. Damages caused by short circuit torque on mechanical parts of the drive were one of the reasons to deal with this issue. In the thesis, I present possible ways of solution of the short-circuit torque with the focus on a pinion, which is stressed most when exposed to the short circuit torque at electric unit 471. Strength calculations of selected components of an individual drive and material analysis are part of my thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_Urbanek.pdfPlný text práce9,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek skolitele Urbanek.pdfPosudek vedoucího práce69,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudky Urbanek.pdfPosudek oponenta práce432,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zapis Urbanek.pdfPrůběh obhajoby práce77,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.