Title: Znalostní podpora prodejní fáze životního cyklu produktu
Other Titles: The knowledge support of the sales phase of the product life cycle
Authors: Šimlová, Martina
Advisor: Edl, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20702
Keywords: prodejní fáze;životní cyklus produktu;informace;člověk
Keywords in different language: sales phase;product life cycle;information;human
Abstract: Disertační práce obsahuje analýzu a rešerši různých pohledů na řízení životního cyklu produktu. Dále jsou v práci obsaženy poznatky o prodeji a prodejní fázi jako významné součásti životního cyklu technického produktu. Vlastním přínosem práce je mimo jiné návrh modelu životního cyklu produktu optimalizovaného pro prodejní fázi a to z pohledu sériové, jakož i kusové výroby. Díky tomuto modelu jsou určeny dva klíčové operátory prodejní fáze, které jsou v následujících kapitolách podrobně popsány i s možností jejich pozitivního ovlivnění. Ze znalosti těchto operátorů a postavení prodejní fáze v celém životním cyklu produktu byla navržena metodická základna pro získávání a zpracování informací potřebných v prodejním procesu. Tato metodická základna byla prakticky validována při řešení dvou na sobě nezávislých případových studií.
Abstract in different language: Die Dissertation umfasst die Analyse und die Recherche verschiedener Perspektiven auf das Produktlebenszyklus. Darüber hinaus enthält die Dissertation Kenntnisse von dem Vertrieb und von der Verkaufsphase als wichtige Teile des Lebenszyklus des technischen Produkts. Der Eigenbeitrag der Dissertation ist unter anderem ein Modell des Produktlebenszyklus, das optimal für die Verkaufsphase aus der Perspektive sowohl der Serien- als auch der Stückproduktion, ist. Dank dem Modell sind zwei Schlüsseloperatoren der Verkaufsphase bestimmt, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben sind. Es wurde eine methodische Basis für die Verarbeitung der Informationen im Verkaufsprozess konzipiert. Diese methodische Basis wurde praktisch bei der Lösung zwei unabhängigen Fallstudien validiert.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace_M.Simlova.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Simlova.pdfPosudek vedoucího práce59,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Simlova.pdfPosudek oponenta práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zapis Simlova.pdfPrůběh obhajoby práce605,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.