Title: Výzkum rizik heterogenních svarových spojů na JE a vývoj kvalifikovaných postupů jejich oprav
Other Titles: Research of dissimilar metal weld joints on NPPs and development of a professional procedure for repairing them
Authors: Čančura, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20703
Keywords: heterogenní svarový spoj;svařování;MKK;koroze;numerické analýzy svařování;zbytkové napětí;Sysweld;primární kolektor;parní generátor
Keywords in different language: dissimilar metal weld;welding;SCC;corrosion;welding numerical analyses;residual stresses;Sysweld;primary collector;steam generator
Abstract: Disertační práce se zabývá výzkumem rizik heterogenních svarových spojů na JE a vývojem kvalifikovaných postupů jejich oprav. Práce se konkrétně zaměřuje na heterogenní svarový spoj č. 23 primárních kolektorů parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER 440 MW. Disertační práce je rozdělena do čtyř etap: Etapa 1: Zajištění materiálu pro experimenty a zjištění aktuálního stavu heterogenního svarového spoje č. 23 primárních kolektorů parních generátorů na JE Dukovany včetně informací z výroby a montáže. Etapa 2: Výzkum chování heterogenního svarového spoje č. 23 primárních kolektorů parních generátorů během dlouhodobého provozu JE v prostředí sekundární vody EDU. Etapa zahrnuje hodnocení výchozího stavu a stavu heterogenního svarového spoje po určité době provozu simulované zrychleným stárnutím. Etapa 3: Vývoj technologie opravy heterogenního svarového spoje č. 23 primárních kolektorů parního generátoru jaderné elektrárny typu VVER 440 MW. Etapa 4: Aplikace výsledků výzkumu a vývoje heterogenního svarového spoje č. 23 do praxe. Nedílnou součástí závěrečné etapy je definování přínosů práce pro rozvoj vědního oboru a pro praktickou realizaci výsledků řešení. V závěru jsou rovněž uvedeny náměty pro další výzkum v oblasti problematiky heterogenních svarových spojů na JE v ČR.
Abstract in different language: The thesis deals with research on the risks of dissimilar metal weld joints at the nuclear power plants and the development of qualified repair procedures. The thesis specifically focuses on the dissimilar metal weld joint no. 23 of the primary collectors of steam generators at the nuclear power plant of the type WWER 440 MW. The thesis is divided into four stages: Stage 1: Provision of material for the experiments and determination of the current status of dissimilar metal weld joint no. 23 of the primary collectors of steam generators at the Dukovany nuclear power plant, including information from the production and assembly. Stage 2: Research of the behavior of the dissimilar metal weld joint no. 23 of the primary collectors of steam generators during long-term operation of the nuclear power plant in the environment of secondary water at the Dukovany nuclear power plant. The stage involves the evaluation of the initial state and the state of dissimilar metal weld joints after a certain period of operation simulated by accelerated ageing. Stage 3: Development of the technology repair of dissimilar metal weld joint no. 23 of the primary collectors of the steam generator at the nuclear power plant of the type WWER 440 MW. Stage 4: Application of the results of the research and the development of dissimilar metal weld joint no. 23 in practice. An integral part of the final stage is to define the benefits of the work for the development of the scientific field and for the practical implementation of the results of the solution. In the end of the thesis, are also given suggestions for further research in the area of dissimilar metal weld joints at nuclear power plants in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace.pdfPlný text práce26,56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
vedouci-posudek skolitele Cancura.pdfPosudek vedoucího práce75,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Cancura.pdfPosudek oponenta práce788,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zapis Cancura.pdfPrůběh obhajoby práce81,32 kBAdobe PDFView/Open
Nezverejneni Cancura0001.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.