Title: Řízení nákladů produktu v předvýrobních etapách
Other Titles: Cost management of product in pre-production stages
Authors: Broum, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20709
Keywords: řízení nákladů;kalkulace;produkt;racionalizace;konstrukční příprava výroby
Keywords in different language: cost management;cost calculation;product;racionalization;product design
Abstract: Cílem předkládané disertační práce je vytvoření metodiky s novým pohledem na konstrukční přípravu výroby pomocí integrace řízení nákladů produktu do samotného procesu konstruování, kdy součástí metodiky je i přístup umožňující redukci nákladů produktu, aby jejím výstupem byl produkt odpovídající cílovým nákladům. Disertační práce je rozdělena do několika částí. První část obsahuje teoretická východiska práce. Jedná se o teoretické poznatky z oblasti produktu a jeho životního cyklu, nákladů produktu v předvýrobních etapách, cílového řízení nákladů a hodnotové analýzy. Tyto poznatky tvoří základ pro další postup práce. Hlavní část práce obsahuje samotný návrh metodiky propojující konstrukční přípravu s řízení nákladů budoucího produktu s ohledem na cílové náklady a možností racionalizace produktu. V poslední části je navržená metodika ověřena na zvoleném produktu transportně-relaxačního křesla.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to develop a methodology with a new approach to product design through integration of cost management. Part of the methodology is approach enables product cost reduction. Methodology output is product corresponding to the target costs. The thesis is divided into several parts. First part contains theoretical base of the thesis. It is theoretical knowledge that concerns of product, product life cycle, cost of the product in pre-production stages, target costing and value analysis. The main part of the thesis contains proposal of methodology interfacing product design with cost management of proposed product with respect to target costs and possibility of product rationalization. The last part is concentrated on validation of proposed methodology on selected product: transport-relaxation chair.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace - T.Broum.pdfPlný text práce7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Broum.pdfPosudek vedoucího práce109,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Broum.pdfPosudek oponenta práce321,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zapis Broum.pdfPrůběh obhajoby práce587,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.