Title: Autorská prostorová kniha pro děti
Other Titles: Author's pop-up book for children
Authors: Pchalková, Tereza
Advisor: Soukupová, Petra
Referee: Kocman, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20737
Keywords: prostorová kniha;kniha pro děti
Keywords in different language: pop-up books
Abstract: Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Autorská prostorová kniha pro děti. Mé rozhodnutí vycházelo z fascinace tímto typem knihy. Má kniha vypráví krátký příběh, který jsem koncipovala jako příhodu jednoho dne. Hlavními postavami zde jsou malá holčička Lada a její věrný kamarád pes Baltazar, který zde figuruje jako její ochránce. Holčička často snívá o pozoruhodných příbězích z knížek a teď něco takového prožije sama. Vše zapříčiní neustávající déšť. Voda zaplaví celé údolí a Lada se tak se svým psem ocitá v prostředí velkých vln jako na moři. V momentě nebezpečí zasáhne Baltazar a nejen že zachrání svou milovanou holčičku, ale vyřeší i celý problém potopy. Ilustrace jsem tvořila technikou akvarelu. Soustředila jsem se zde také na aspekt barevného ladění. Jako dominantní barvu, která se opakuje na více motivech, jsem zvolila odstíny modré. Ať už světle modrý odstín, který propojuje scény odehrávající se na vodě, tak tmavě modrý, který jsem použila i pro text. Snažila jsem se vytvořit příjemný soulad s barvami ostatními. Ilustrace jsem následně zdigitalizovala a tiskla pomocí digitálního tisku. Kniha obsahuje devět dvoustran, kterým dominuje obrazová část. Ta je vždy doplněna krátkými odstavci textu. Dvoustrana je řešena buď prostorovými či pohyblivými ilustracemi přičemž kniha zahrnuje pět komponentů, kterými děti mohou sami zasáhnout do děje. Cílem mé práce bylo vytvořit zábavné dvoustrany, na kterých bude na děti čekat moment překvapení. Proto jsem se snažila použít různorodá prostorová a pohyblivá řešení. Prostorová kniha mně umožnila uchopit ilustraci jinak, posunout ji do třetího rozměru. Tím vzniká další hodnota díla a do knihy se dostává moment interakce. Mou bakalářskou práci tvoří tedy kniha svázána harmonikovou vazbou a ochranné pouzdro.
Abstract in different language: I chose as a topic of my bachelor thesis the topic of Author's pop-up book. My decision was based on the fascination by this type of book. My book tells a short story which I conceived as an one day event. The main characters are a little girl Lada and her faithfull friend a dog called Baltazar that portrays her protector. The little girl often dreams about remarkable stories from books and now something like that is hapenning to her. Everything is caused by persistent rain. The entire valley is flooded by water and Lada and her dog are in the same situation like on the sea with big waves. At the moment of danger Baltazar saves his beloved girl, and in addition he also solves the problem of flood. Illustration was formed by watercolor technique. I focused also on the aspect of a color scheme. As the dominant color, which is repeated on several themes, I chose shades of blue. Whether light blue tint, which combines scenes played out on the water and dark blue, which is used for the text. I tried to create a pleasant harmony with the other colors. I have subsequently digitized illustrations and it was printed by a digital printer. The book contains nine double-pages, which dominates the figurative part. It is always accompanied by a short paragraph of the text. Double page is solved either spatial or moving illustrations while the book includes five components, which the children themselves can intervene into an action. The aim of my thesis was to create a fun double-pages where is involved a moment surprise for children. That's why I tried to use diverse spatial and moving solutions. Spatial book enabled me to grasp illustration in a different way, move it into the third dimension. This creates additional value of my work and the book gets into the moment of interaction. My bachelor thesis consists of an accordion bookbinding and a protective carrying case.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Pchalkova-bakalarska prace.pdfPlný text práce81,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PCHALKOVA.pdfPosudek vedoucího práce131,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PCHALKOVA.pdfPosudek oponenta práce106,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-PCHALKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce105,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.