Title: Má mysl jako stěhovaví ptáci
Other Titles: My mind is like migratory birds
Authors: Tureček, David
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Tolar, Benedikt
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20748
Keywords: baroko;putto;hodnota;trend
Keywords in different language: baroque;putto;value;trend
Abstract: Jako téma bakalářské práce jsem si vybral ,,Má mysl jako stěhovaví ptáci´´. Téma lze pochopit mnoha způsoby. Já si pod ním představím současného člověka, zmateně se ženoucího za vidinou lepšího a materiálně bohatějšího života, často si neuvědomujíc hodnot, o které v této honičce přichází. Skrze barokního putta zrcadlím člověka, který opouští pro současnost již nepotřebnou hodnotu. Opouští barokní zámek, který pro něj byl stovky let domovem, strážcem i rodištěm. Zámek je dnes mrtvý a zdevastovaný, nenabízí společnosti nic víc, než ukázku dokonalého výtvarného citu a bohatou Historii. Nabízí to, co už není trendem, proto putti místo opouštějí a jdou vstříc mediálně ,,zblblému" světu, tak jako my. Koncept se skládá ze tří postav. Slézajícího putta ze zámeckého obezdění, který odmítá být dále součástí baroka a prchá do současného světa. Dále ze dvou zápasících postav, přetahujících se o hračku vycházející z hračky angry birds. Znázorňují lidskou posedlost po aktuálním trendu. Hračku jsem použil jako symbol současného dětského chtíče. Do sousoší patří ještě jedna postava, která nebyla vytvořena, pro kompletní splnění původního konceptu je ale nepostradatelná. Jde o putta držící v ruce kámen, odhodlán ho hodit do oken už tak zdevastovaného zámku. Představuje lidský nevděk a neúctu vůči něčemu, z čeho jsme zrozeny. Pod tím si můžeme představit lidské chování k planetě, matce, historii. Figury jsou podány v duchu klasické barokní sochy vycházející ze skulptur a maleb barokních umělců 16. až 17. Století. Samotné figury mají být totožné se sochami zdobící zámek, zatímco hračka může připomínat figurku z Kinder vajíčka. Spojením klasické sochy se současnou, odlišně podanou hračkou má vyvolat jasně viditelný kontrast, zobrazující dva světy. Společnost je nezbytná pro fungování světa tak, jak ho známe. Já se nijak proti ní nestavím ani nebojuji, vím že jsem stejně tak závislý jako člověk, na kterého v díle narážím, vlastně narážím sám na sebe, ale uvědomuji si, že se rodíme do nemoci, která nás nakazí hned jak se poprvé nadechneme a v reje nám, od nás očekávané hodnoty.
Abstract in different language: The topic of my thesis is: ,, My mind is like migratory birds''. The theme can be understood in different ways. I imagine contemporary man puzzled careening in search of a better life materially rich, often unaware of true values, which comes in this chase. I have chosed this topic because human nature, city and society are themes which I often deal with in my work. Through the baroque putto I imagine a man who leaves the present day. He leaves a baroque castle which for him was the home for hundreds of years, the guardian and birthplace. The castle is now dead and devastated the company does not offer nothing more than a demonstration of perfect visual feeling and rich history. These Putti leave this place and go toward the media infatuation world as we do. The concept consists of three characters. First- putto who is climbing from wall the castle, which refuses to be further part of the Baroque and flees into the contemporary world. There are also two struggling figures fighting for toys representing toy Angry Birds. They depict the human obsession with the current trend. I have used this toy as a symbol of contemporary children's lust. To the sculpture belongs to one another character that was not created but i tis indispensable. It is a Putt holding a stone determined to throw him into the windows of the already dilapidated castle. He presents human ingratitude and disrespect something of what we were born. Below that we can imagine human behavior toward the planet, mother or history. The figures are made in the spirit of classic Baroque statues based on sculptures and paintings of Baroque artists of the 16th-17th Century. The figures should be identical with statues adorning the castle while the toy may resemble a piece of Kinder eggs. Combining classical sculpture with contemporary differently filed a toy recall clearly visible contrast, showing two worlds. Combining classical sculpture with contemporary and differently filed a toy recall clearly visible contrast showing two worlds. The company is necessary for the functioning of the world as we know it. I'm not fighting against it. I know that I am just as addicted as the man who is in the work show. Actually I'm alluding to myself, but I realize that we are born into a disease that infects us as soon as you first breath and imposes on us from our expected value.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE DAVID TURECEK.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TURECEK.pdfPosudek vedoucího práce134,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TURECEK.pdfPosudek oponenta práce121,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TURECEK.pdfPrůběh obhajoby práce101,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.