Název: Projevy schopnosti rovnováhy ve vztahu k vývojové poruše koordinace u dětí předškolního a mladšího školního věku
Další názvy: The manifestation of ballancing development malfunction of coordination of children of pre-school age and primary school age
Autoři: Turečková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Čepička, Ladislav
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2075
Klíčová slova: koordinace;motorika;rovnováha;vývojové poruchy;dyspraxie;ADHD;testování
Klíčová slova v dalším jazyce: coordination;motor skills;balance;developmental disorders;dyspraxia;ADHD;testing
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice projevů schopnosti rovnováhy ve vztahu k vývojové poruše koordinace u dětí předškolního a mladšího školního věku. V úvodu je přiblížen pojem vývojová porucha koordinace, vysvětlen pojem dyspraxie. V další kapitole jsou nejdříve popsána jednotlivá věková období z hlediska motorického vývoje dítěte. Dále jsou popisovány vývojové poruchy, které mají vztah k motorice. V praktické části jsme posuzovali úroveň motorického vývoje pomocí standardizovaného testu Movement Assessment Battery for Children ? 2 pro děti předškolního a mladšího školního věku
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the issue of an ability to balance in relation to developmental coordination disorder in preschool and early school age. In the introduction the concept of developmental coordination disorder, dyspraxia are explained. The next chapter first describes the various age periods in terms of motoric development of the child. The developmental disorders that are related to motorics are furhter described. In the practical part we assessed the level of motor development using a standardized test, Movement Assessment Battery for Children - 2 for preschool and early school age.We visited three kindergartens and one elementary school
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konecna verze BP. pdf.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TURECKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TURECKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TURECKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce61,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.