Title: Vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému
Other Titles: The Development of the Czech Taxation System, Social and Economic Effects of the Taxation System
Authors: Freiová, Andrea
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2091
Keywords: daňový systém;daň z příjmu fyzických osob;daň z nemovitosti;vývoj;ekonomické důsledky;sociální důsledky
Keywords in different language: tax particulars;income tax on individuals;property tax;development;economic effect;social effect
Abstract: Cílem této práce je analýza vývoje vybraných daní daňového systému ČR, a sice daně z příjmů fyzických osob a daně z nemovitostí v letech 2006 - 2011 a zhodnocení sociálních a ekonomických důsledků způsobených vývojem daňového systému. Daně se dotýkají téměř každého občana ČR a zároveň mají dopad i na příjem veřejných a jiných rozpočtů a na ekonomický růst země. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části je definován daňový systém obecně a daňový systém ČR včetně daňových náležitostí jednotlivých daní daňového systému ČR. V praktické části je analyzován vývoj vybraných daní na základě nejdůležitějších změn novelizovanými zákony v uvedených letech a tyto změny jsou demonstrovány na praktických příkladech prostřednictvím výpočtů za jednotlivá zdaňovací období. U daně z příjmů fyzických osob jsou zaznamenány podstatné změny od roku 2008 zavedením jednotné daně, superhrubé mzdy a zvýšením slev na dani. U daně z nemovitostí je výraznou změnou od roku 2009 možnost obcí zavést místní poplatek a od roku 2010 zdvojnásobení sazeb daně u stavebních pozemků a staveb. Vývoj daňového systému ČR ovlivňuje řadu sociálních a ekonomických faktorů.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to analyse the development of selected taxes in the Czech taxation system, namely the natural person income tax and the property tax between the years 2006 and 2011, and the assessment of social and economic effects caused by the taxation system development. Taxes apply to almost every citizen of the Czech Republic, and also have an impact on the income of public and other budgets and the economic growth of the country at the same time. The thesis is divided into several parts. The theoretical part defines the taxation system in general and the Czech taxation system including particulars of each tax within the Czech taxation system. The practical part analyses the development of taxes levied on the basis of major changes in amended laws in the years mentioned above, and these changes are demonstrated on practical examples using calculations for each taxable period. Major changes in the natural person income tax have been recorded since 2008 due to the introduction of the uniform tax, so-called super-gross wage and increased tax allowances. A major change of the property tax implemented in 2009 consists in the option for municipalities to introduce a local charge, and the double tax rates on building plots and constructions implemented in 2010. The development of the Czech taxation system affects many social and economic factors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Freiova_A.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Freiova v.pdfPosudek vedoucího práce251,3 kBAdobe PDFView/Open
Freiova o.pdfPosudek oponenta práce266,34 kBAdobe PDFView/Open
Freiova ob.pdfPrůběh obhajoby práce155,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.