Název: Realizace státní politiky zaměstnanosti ve vybraném regionu
Další názvy: Implementation of the State Employment Policy in the Selected Region
Autoři: Sýkorová, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2099
Klíčová slova: nezaměstnanost;státní politika zaměstnanosti;úřad práce;veřejně prospěšné práce
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;state employment policy;employment office;community services
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje realizaci státní politiky zaměstnanosti v okrese Cheb v období let 2008 až 2010 a především analyzuje nástroj aktivní politiky zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce, jeho přínos a efektivitu v okrese Cheb v uvedeném období. V teoretické části je definována nezaměstnanost, její druhy a způsoby měření. Dále jsou popsány cíle státní politiky zaměstnanosti a její rozdělení na dvě opatření související s nezaměstnaností, tj. na aktivní politiku zaměstnanosti a její nástroje ke snižování nezaměstnanosti a na pasivní politiku zaměstnanosti v podobě vyplácených dávek v nezaměstnanosti. Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti vykonávají úřady práce, proto je zde popsán jejich vznik, působnost a činnost. Praktická část je věnována realizaci aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti tak, jak ji ve svém regionu provádí Úřad práce v Chebu. Z tohoto důvodu je nejdříve charakterizován okres Cheb z demografického a ekonomického hlediska a zejména z hlediska struktury a vývoje nezaměstnanosti. Podstatná část je věnována popisu a analýze nástroje veřejně prospěšné práce, v závěru je zhodnocen jeho přínos a efektivita v okrese Cheb v letech 2008 až 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the implementation of the state employment policy in the district of Cheb in the period from 2008 to 2010 and analyzes the particular instrument of active employment policy - community services, its benefits and efficiency in the district of Cheb in that period. In the theoretical part unemployment, its types and methods of measurement is defined. The objectives of the state employment policy and its division into two measures related to unemployment, i.e. active employment policy and its instruments to reduce unemployment and passive employment policy in the form of unemployment benefits paid. The employment offices perform administration of the state policy of employment, their origin, scope and activities are descriped. The practical part is deals with the implementation of active and passive employment policy as it performs in the its district The Employment Office of Cheb. For this reason, first of all it focuses on the district s charakteristic, its demographic and economic structure, structure and evolution of unemployment. A substantial part deals with description and analysis tools in community services, at the closing part of this work its benefits and effectiveness are evaluated in the district of Cheb in period from 2008 to 2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_V.Sykorova_2012.pdfPlný text práce647,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova v.pdfPosudek vedoucího práce267,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova o.pdfPosudek oponenta práce260,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova ob.pdfPrůběh obhajoby práce161,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.