Název: Financování konkrétního občanského sdružení
Další názvy: Funding of a non profit organization TJ Baník Sokolov
Autoři: Škvarčeková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Mádlová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2100
Klíčová slova: neziskové organizace;založení občanského sdružení;financování občanského sdružení;analýza hospodaření občanského sdružení
Klíčová slova v dalším jazyce: non profit organizations;founding of civic associations;fading of civic association;the economic analysis of the civic association
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá financováním občanského sdružení, tělovýchovné jednoty Baník Sokolov. Teoretická část je souhrnem rešerší a vlastních úvah nad problematikou neziskového sektoru v ČR. Popsáno je občanské sdružení, jeho činnost a zánik. Objasněny jsou zdroje financování. V praktické části je popsán profil sdružení, jeho historie, majetkové poměry a současný stav. Cílem práce je analýza finančního hospodaření občanského sdružení TJ Baník Sokolov. Zkoumány jsou roky 2008-2010. V závěrečné fázi jsou navrhnuta doporučení, která by mohla tomuto sdružení prospět a odpoutat jej od vazeb na veřejné rozpočty.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the financing of civic associations, sports unity Banik Sokolov. The theoretical part is a summary of research, and my own reflections on the issue of non-profit sector in the Czech republic. Described is a civic association, its activities and termination. In the next part are clarified the sources of funding. The practical part describes the profile of the association, its history, financial status and current status. The target of this thesis is to analyze financial data in civil association TJ Banik Sokolov. The examined years are 2008-2010. The final phase is designed to recommendations that could benefit from this association and detach it from a public relations budgets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Financovani TJ Banik Sokolov o. s. - JANA SKVARCEKOVA, CHEB 2011.pdfPlný text práce7,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skvarcekova v.jpgPosudek vedoucího práce653,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Skvarcekova o.jpgPosudek oponenta práce980,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Skvarcekova ob.jpgPrůběh obhajoby práce300,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.