Název: Identifikace rizikových faktorů vznikajících při realizaci školních vzdělávacích projektů v Karlovarském kraji
Další názvy: Identification of risk factors emerging during realisation of schools' educational projects in the Karlovy Vary region
Autoři: Bartošová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2103
Klíčová slova: projektový management;rizika;projektový manažer;operační program;Evropské sociální fondy Evropská unie
Klíčová slova v dalším jazyce: project;project management;risks;project manager;operational programme;European social fund of european union
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce jsou školní vzdělávací projekty, problematika rizik a hrozeb, která se v průběhu jejich realizace objevuje. V úvodu je pozornost věnována projektové teorii. Dále je podrobněji zmapována oblast Operačních programů Evropské unie. Rozčlenění na období OP 2004-2006 a období 2007 -2013, které jsou dále analyzovány spolu s podrobnějším rozborem práce v oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji. V praktické části se na základě rozhovorů a dotazování identifikují nejčastější rizika a pravděpodobnosti, které se objevují při realizaci školních vzdělávacích projektů na středních školách v Karlovarském kraji. Závěr je věnován praktické eliminaci zjištěných rizik a vlastnímu návrhu na jednoduchou metodu evidence rizik. Při zpracování bakalářské práce je využita odborná literatura, internetové zdroje, dotazníky a polostrukturované dotazování, ze kterých jsou čerpána data pro analýzu rizik.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject matter of the thesis are school education projects, the issues of risks and threats, which in the course of their implementation occur. In the introduction attention is paid to the project theory. Further on the area of Operational Programmes of the European Union is overlooked in detail. Breakdown for the period of OP 2004 - 2006 and the period of 2007 - 2013 which are subsequently analyzed together with a more detailed study of work in the area of education in the Karlovy Vary region. Based on interviews and inquiries the practical part identifies the most common risks and likelihoods that appear during the implementation of school projects in secondary schools in the Karlovy Vary region. The conclusion deals with the practical elimination of the identified risks and it presents, an original concept of a simple method of registering the risks. For working out the thesis professional literature, internet resources, questionnaires, and semi-structured interviews were used from which data for the risk analysis was drawn.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BartosovaBP.pdfPlný text práce898,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartosova v.jpgPosudek vedoucího práce771,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bartosova o.jpgPosudek oponenta práce646,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bartosova ob.jpgPrůběh obhajoby práce313,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.