Název: Analýza svěřených a sdílených daní v konkrétním územním rozpočtu
Další názvy: The analysis of entrusted and shared taxes in specific local budget
Autoři: Trojanová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2113
Klíčová slova: veřejný sektor;veřejná správa;obec;rozpočet;příjmy;daně;svěřené daně;sdílené daně;rozpočtové určení daní
Klíčová slova v dalším jazyce: public sector;public administration;municipality;budget;incomes;taxes;entrusted taxes;shared taxes;tax revenue determination
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou daňových příjmů konkrétní obce. První kapitola je věnována charakteristice veřejného sektoru a veřejné správy. Popisuje obec s jejími základními atributy, význam a úlohu, kterou plní v rámci veřejné správy. Druhá kapitola se věnuje současnému daňovému systému v České republice. Objasňuje základní pojmy daňové soustavy a rozpočtové určení daní. V další části práce je představeno město Louny. Jsou rozebrány jednotlivé příjmy, které plynou do rozpočtu, a výdaje, jež jsou městem vynakládány. Je zhodnoceno hospodaření za určitý časový úsek. V poslední, čtvrté, kapitole jsou analyzovány příjmy ze svěřených a sdílených daní města Louny za období od roku 2006 do roku 2010. Jsou rozebrány a zhodnoceny konkrétní faktory ovlivňující daňové příjmy. V závěru čtvrté kapitoly je zmíněn vliv některých avizovaných změn na budoucí daňové příjmy a hospodaření města Louny.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the analysis of tax revenues in a specific municipality. The first chapter consists of the characteristic of public sector and public administration. It describes the municipality with its basic attributes, its significance as well as its function that is fulfilled in terms of public administration. The second chapter deals with a current tax system in the Czech Republic. It reveals fundamental concepts of the determination of tax system and tax revenue. The town Louny is introduced in another part of the thesis. Individual incomes entering into the budget and costs expended by the town are analyzed. The economy of the concrete period of time is evaluated. Entrusted and shared taxes incomes of Louny from 2006 to 2010 are analyzed in the last ( four) chapter. Specific factors influencing tax incomes are examined and evaluated. At the end of four chapter the influence of certain advised changes on tax revenues and economy of the town of Louny is mentioned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Trojanova Sona.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Trojanova.PDFPosudek vedoucího práce496,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Trojanova.PDFPosudek oponenta práce434,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP - Trojanova.PDFPrůběh obhajoby práce190,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.