Title: Vybrané problémy financování konkrétní nemocnice
Other Titles: Selected issues in financing of a concrete hospital
Authors: Kejzarová, Andrea
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Fišerová, Venuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2116
Keywords: financování zdravotnictví;úhrady za zdravotní péči;nemocnice;DRG systém
Keywords in different language: financing of health care system;reimbursement of heath care;hospital;DRG system
Abstract: Cílem práce je popsat financování nemocnic ve smyslu úhradových vyhlášek, které vydává každý rok Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V teoretické části jsou popsána specifika trhu zdravotnických služeb a podmínky fungování nemocnic na tomto trhu. Dále práce pojednává o systémech financování, které mohou zdravotní pojišťovny v České republice zvolit pro výpočty úhrad za zdravotní péči v nemocnicích. V praktické části jsou vysvětleny části úhradových vyhlášek pro roky 2010, 2011 a 2012, které se týkají služeb poskytvatelů ústavní péče a jejich dopady na úhrady za zdravotní péči v Karlovarské krajské nemocnici a. s. . Na konkrétních datech nemocnice v Karlových Varech je analyzován stupeň vyplnění očekávaných dopadů systému DRG na strukturu a dobu trvání hospitalizačních případů.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to describe the financing of hospitals in terms of the reimbursement regulations issued by Ministry of Health of the Czech Republic every year. The theoretical part delineates the specifics of the health service market and the conditions for the functioning of hospitals in this market. The thesis further describes the systems of financing that health insurance companies in the Czech Republic can choose for their hospital health care reimbursement calculations. The practical part explains those parts of the reimbursement regulations valid for 2010, 2011 and 2012 which concern institutional health care providers and also their impact on the health care reimbursements in the Karlovy Vary regional hospital (Karlovarská krajská nemocnice a.s.). Based on concrete data of the Karlovy Vary hospital, the degree of fulfilment of the expected impacts of the DRG system on the structure and duration of hospitalizations is analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kejzarova_Andrea_2012.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Kejzarova pv.pdfPosudek vedoucího práce684,75 kBAdobe PDFView/Open
Kejzarova po.pdfPosudek oponenta práce536,24 kBAdobe PDFView/Open
Kejzarova.PDFPrůběh obhajoby práce200,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.