Title: Euro - naše příští měna
Other Titles: The Euro - Our Next Currency
Authors: Beňová, Andrea
Advisor: Mašátová, Vendula
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2119
Keywords: Česká republika;euro;eurozóna;přijetí eura
Keywords in different language: Czech republic;euro;eurozone;acceptance of euro
Abstract: Bakalářská práce na téma Euro - naše příští měna se zabývá procesem přijetí eura v České republice. Hlavním cílem práce je zhodnotit náklady a přínosy, které vyplývají z členství v eurozóně. Pro lepší pochopení tématu je nejprve analyzován vývoj hospodářské a měnové integrace evropských zemí. Následuje popis jednotlivých konvergenčních kritérií a zhodnocení jejich plnění Českou republikou. Ve třetí kapitole je zmíněno institucionální zajištění přechodu na euro, harmonogram zaváděcího procesu a také způsob, jakým bude problematika eura komunikována s veřejností. Zvláštní část práce je věnována změnám, které se po zavedení jednotné měny dotknou české legislativy a České národní banky. V závěru práce jsou rozebírány náklady a přínosy členství v měnové unii, a následně je provedeno závěrečné srovnání jednotlivých argumentů.
Abstract in different language: The BA thesis Euro - Our Next Currency is dealt with the process of acceptance euro in the Czech Republic. The main goal of the thesis is to appraise the costs and benefits which arise from the membership in Eurozone. For better comprehension of the topic, first, the development of economic and currency integration of European countries is analysed. This analysis is followed by description of particular convergence criteria and evaluation of their fulfilment in the Czech Republic. The third chapter is addressed to the institutional arrangement for the euro changeover in the Czech Republic, schedule of the introductory process, and finally, it is dealt with the method of communicating about the issues of the euro process with the public. The specific part of the thesis is dedicated to changes, which will influence the Czech legislation and the Czech National Bank after the introducing the new currency. In the conclusion there are discussed the costs and benefits of membership in the monetary union, and finally, the comparison of the individual arguments is executed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Benova_Andrea.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Benova pv.pdfPosudek vedoucího práce532,93 kBAdobe PDFView/Open
Benova po.pdfPosudek oponenta práce443,87 kBAdobe PDFView/Open
Benova.PDFPrůběh obhajoby práce178,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.