Název: Ordoliberalismus a "Německý hospodářský zázrak"
Další názvy: Ordoliberalism and "Germany's economic miracle"
Autoři: Cábová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2123
Klíčová slova: Ordoliberalismus;soutěžní řád;Západní Německo;ekonomické reformy;sociální tržní hospodářství
Klíčová slova v dalším jazyce: Ordoliberalism;competition rules;West Germany;economic reforms;social market economy
Abstrakt: V této bakalářské práci jsou stručně objasněny principy myšlenkového proudu freiburské školy, který se nazývá ordoliberalismus. Hlavní důraz je kladen na konstituující a regulující principy soutěžního řádu podle jednoho z hlavních představitelů Waltera Euckena. V následující části práce je nastíněna poválečná situace Západního Německa, a to se zaměřením na vážné ekonomické problémy. Poté jsou zde představeny provedené hospodářské reformy z let 1948 ? 1967, jejichž nejvýraznějším architektem byl Ludwig Erhard. Následně je zde zachycen velmi rychlý růst západoněmecké ekonomiky, který je označován jako ?německý hospodářský zázrak?. V poslední kapitole práce je provedena analýza možné realizace myšlenek ordoliberalismu a ekonomických reforem Ludwiga Erharda v současné hospodářské praxi evropských zemí, konkrétně v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis are briefly explained the principles of Freiburk school mainstream of thought called ordoliberalism. It mainly points out the constituting and regulating principles of competition rules, according to one of the main representatives- Walter Eucken. The following section of this bachelor thesis outlines the situation of postwar West Germany, with a focus on serious economic problems. Then the economic reforms which to place in the years 1948 - 1967 are introduced, whose most prominent architect was Ludwig Erhard. Then it discusses the rapid growth of the West German economy which is known as the "German economic miracle". In the last chapter of the bachelor thesis is an analysis of the possible implementation of ordoliberalism ideas and economic reforms by Ludwig Erhard into the current economic practice of European countries carried out, namely the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cabova BP Ordoliberalismus.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cabova pv.PDFPosudek vedoucího práce660,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cabova po.pdfPosudek oponenta práce589,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cabova.PDFPrůběh obhajoby práce174,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.