Title: Historický vývoj sociální podpory rodin s dětmi a systému státní sociální podpory
Other Titles: Historical development of the social support of families with children and the state social support system
Authors: Fiala, Marek
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2125
Keywords: sociální podpora rodin s dětmi;státní sociální podpora;životní minimum;rodinná politika;adresnost dávek
Keywords in different language: social support of families with children;state social support;subsistence;family policy;benefits directness
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vývoj sociální podpory rodin s dětmi a systému státní sociální podpory na území České republiky. Práce popisuje vývoj této problematiky od druhé poloviny 19. století do stavu k 1. lednu 2012. Jednotlivá období jsou analyzována z hlediska základních principů a cílů podpory, nejdůležitějších dávek a okruhu jejich příjemců. Taktéž jsou uvedeny novelizace příslušných právních předpisů, na základě kterých fungují jednotlivé systémy. Práce je doprovázena dostatečným množstvím příloh obsahujících informace o průměrných mzdách v daných obdobích, s jejichž využitím lze zhodnotit účinnost poskytovaných dávek. Veškeré rozebrané systémy podpory a jejich změny jsou doprovázeny autorovým komentářem o vhodnosti a účelnosti provedených zásahů. Práce vrcholí závěrečným zhodnocením vývoje a komparací všech systémů. Výstupy práce je možné využít při konstrukci budoucího systému sociální podpory rodin s dětmi, který by lépe splňoval kritéria kladená moderní teorií sociálního státu.
Abstract in different language: Submitted work is focussed on progress of social support for families with children and state social support system in Czech Republic. The work describes progress of this issue from second half of 19th century till 1st January 2012. Individual chapters are analyzed from view point of basic principles and targets of support, most important taxes and round of its beneficiary. Also novelizations of corresponding legal enactments on which base run on separate systems are stated here. The work is accompanied with enough amounts of attachments containing information about average earnings in specific periods with which improvement we can evaluate influence of provided allowances. All analysed support systems and their alterations are accompanied by author commentary about suitability and expediency of performed interventions. The work culminates with concluding evaluation of all systems progress and comparison. It is possible to use the works outputs at future system construction of social support for families with children which should better fulfil criteria given by modern theories of social state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fiala Marek_Historicky vyvoj socialni podpory rodin s detmi a systemu statni socialni podpory.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
Fiala pv.pdfPosudek vedoucího práce665,07 kBAdobe PDFView/Open
Fiala po.pdfPosudek oponenta práce613,37 kBAdobe PDFView/Open
Fiala.PDFPrůběh obhajoby práce195,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.