Název: Historický vývoj sociální podpory rodin s dětmi a systému státní sociální podpory
Další názvy: Historical development of the social support of families with children and the state social support system
Autoři: Fiala, Marek
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2125
Klíčová slova: sociální podpora rodin s dětmi;státní sociální podpora;životní minimum;rodinná politika;adresnost dávek
Klíčová slova v dalším jazyce: social support of families with children;state social support;subsistence;family policy;benefits directness
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vývoj sociální podpory rodin s dětmi a systému státní sociální podpory na území České republiky. Práce popisuje vývoj této problematiky od druhé poloviny 19. století do stavu k 1. lednu 2012. Jednotlivá období jsou analyzována z hlediska základních principů a cílů podpory, nejdůležitějších dávek a okruhu jejich příjemců. Taktéž jsou uvedeny novelizace příslušných právních předpisů, na základě kterých fungují jednotlivé systémy. Práce je doprovázena dostatečným množstvím příloh obsahujících informace o průměrných mzdách v daných obdobích, s jejichž využitím lze zhodnotit účinnost poskytovaných dávek. Veškeré rozebrané systémy podpory a jejich změny jsou doprovázeny autorovým komentářem o vhodnosti a účelnosti provedených zásahů. Práce vrcholí závěrečným zhodnocením vývoje a komparací všech systémů. Výstupy práce je možné využít při konstrukci budoucího systému sociální podpory rodin s dětmi, který by lépe splňoval kritéria kladená moderní teorií sociálního státu.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted work is focussed on progress of social support for families with children and state social support system in Czech Republic. The work describes progress of this issue from second half of 19th century till 1st January 2012. Individual chapters are analyzed from view point of basic principles and targets of support, most important taxes and round of its beneficiary. Also novelizations of corresponding legal enactments on which base run on separate systems are stated here. The work is accompanied with enough amounts of attachments containing information about average earnings in specific periods with which improvement we can evaluate influence of provided allowances. All analysed support systems and their alterations are accompanied by author commentary about suitability and expediency of performed interventions. The work culminates with concluding evaluation of all systems progress and comparison. It is possible to use the works outputs at future system construction of social support for families with children which should better fulfil criteria given by modern theories of social state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Fiala Marek_Historicky vyvoj socialni podpory rodin s detmi a systemu statni socialni podpory.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala pv.pdfPosudek vedoucího práce665,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala po.pdfPosudek oponenta práce613,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fiala.PDFPrůběh obhajoby práce195,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.