Název: Zvláštní formy financování podniku pomocí leasingu. Srovnání s úvěrovým financováním.
Další názvy: Special forms of company financing by leasing. Comparing with credit financing.
Autoři: Follprechtová, Sabina
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Špirková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2126
Klíčová slova: zdroje financování;leasing;úvěr;čistá výhoda leasingu;metoda diskontovaných výdajů
Klíčová slova v dalším jazyce: sources of financing;lease;loan;the net advantage of leasing;the method of discounted costs
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na srovnání leasingového financování s úvěrovým. V teoretické části se na začátku zaměřuji na vymezení obecných charakteristik spojených s financováním podniku, na interní a externí zdroje financování. Dále pojednávám o cenách, způsobech splácení, právních úpravách a daňových dopadech leasingu a úvěru. Praktická část se věnuje představení společnosti AIMTEC a.s. a představení nabídek financování od dvou poptávaných obchodních společností. Je zde provedena komparace podle cenových kritérií, která zahrnují konečnou cenu, koeficient, čistou výhodu leasingu a metodu diskontovaných výdajů, a podle dalších kritérií. Na základě těchto kritérií je navrženo konkrétní řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the comparison of leasing and credit financing. At the beginning of the theoretical part I describe general characteristics connected with enterprise financing, and internal and external financial sources. Furthermore, I talk about prices, ways of repayment, legal regulations, and the impacts of taxes on leasing and credit. The practical part introduces company AIMTEC a.s. and describes financing proposals of two Aimtec possible suppliers. The proposals are compared according to price criteria, which include the final price, coefficient, net advantage of leasing,the method of discounted costs and other criteria. Having compared the criteria I suggest a specific solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Follprechtova_BP.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Follprechtova pv.pdfPosudek vedoucího práce650,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Follprechtova po.pdfPosudek oponenta práce578,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Follprechtova.PDFPrůběh obhajoby práce203,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.