Název: Právní, daňové a účetní možnosti evidence podnikatelské činnosti fyzických osob
Další názvy: Legal, tax and accounting means of evidence of business activity of natural persons
Autoři: Flajšhans, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Fišerová, Venuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2127
Klíčová slova: odvodová zátěž;podnikání;daňový základ
Klíčová slova v dalším jazyce: tax burden;entrepreneurship;tax base
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi, které se nabízejí fyzickým osobám pro realizaci jejich podnikatelského záměru, a to z hlediska právního, účetního a daňového. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny nejdůležitější charakteristiky jednotlivých forem podnikání z právního hlediska. Následně je poukázáno na možnosti evidence jejich činností a dále jsou uvedena odvodová specifika z titulu příslušných zákonů, kterými jsou ekonomické subjekty povinny se řídit. V praktické části práce je pro ilustraci uveden konkrétní podnik, jehož právní forma je dána do kontrastu s alternativami, které pro něho připadají v úvahu, a je provedeno porovnání odvodové zátěže při realizaci těchto alternativ. V samotném závěru práce jsou tyto varianty zhodnoceny a je zobecněno, pro jaké druhy podnikatelských činností jsou jednotlivé právní formy vhodné.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the possibilities that are offered to natural persons to implement their business plan from the legal, tax and accounting point of view. In the theoretical part of the work the most important characteristics of the various forms of business are stressed from the legal point of view. Subsequently, the thesis points out the possible means of evidence of business activity of these forms and gives a brief look at their tax burden. In the practical part is, as an illustration, shown a real firm whose legal status is given to contrast with the alternatives that can be taken into account for this particular company. Also the tax burden of these alternatives is compared. In the conclusion of the work the alternatives are evaluated and it is generalized for what kinds of business activities different legal forms are appropriate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Flajshans Pavel_BP_2012.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flajshans pv.pdfPosudek vedoucího práce665,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flajshans po.pdfPosudek oponenta práce525,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flajshans.PDFPrůběh obhajoby práce215,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.