Title: Právní, daňové a účetní možnosti evidence podnikatelské činnosti fyzických osob
Other Titles: Legal, tax and accounting means of evidence of business activity of natural persons
Authors: Flajšhans, Pavel
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Fišerová, Venuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2127
Keywords: odvodová zátěž;podnikání;daňový základ
Keywords in different language: tax burden;entrepreneurship;tax base
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi, které se nabízejí fyzickým osobám pro realizaci jejich podnikatelského záměru, a to z hlediska právního, účetního a daňového. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny nejdůležitější charakteristiky jednotlivých forem podnikání z právního hlediska. Následně je poukázáno na možnosti evidence jejich činností a dále jsou uvedena odvodová specifika z titulu příslušných zákonů, kterými jsou ekonomické subjekty povinny se řídit. V praktické části práce je pro ilustraci uveden konkrétní podnik, jehož právní forma je dána do kontrastu s alternativami, které pro něho připadají v úvahu, a je provedeno porovnání odvodové zátěže při realizaci těchto alternativ. V samotném závěru práce jsou tyto varianty zhodnoceny a je zobecněno, pro jaké druhy podnikatelských činností jsou jednotlivé právní formy vhodné.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the possibilities that are offered to natural persons to implement their business plan from the legal, tax and accounting point of view. In the theoretical part of the work the most important characteristics of the various forms of business are stressed from the legal point of view. Subsequently, the thesis points out the possible means of evidence of business activity of these forms and gives a brief look at their tax burden. In the practical part is, as an illustration, shown a real firm whose legal status is given to contrast with the alternatives that can be taken into account for this particular company. Also the tax burden of these alternatives is compared. In the conclusion of the work the alternatives are evaluated and it is generalized for what kinds of business activities different legal forms are appropriate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Flajshans Pavel_BP_2012.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Flajshans pv.pdfPosudek vedoucího práce665,65 kBAdobe PDFView/Open
Flajshans po.pdfPosudek oponenta práce525,02 kBAdobe PDFView/Open
Flajshans.PDFPrůběh obhajoby práce215,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.