Title: Problematika financování regionálního školství
Other Titles: The issue of financing of regional education
Authors: Havlíčková, Iveta
Advisor: Mádlová, Lucie
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2129
Keywords: financování školství;regionální školství;střední školy;hospodaření školy
Keywords in different language: financing of education;regional education;secondary schools;budgetary control
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku financování regionálního školství v České republice. První kapitola charakterizuje vzdělávání v ČR, postavení ve veřejném sektoru a rozdělení výdajů ve školství. Druhá kapitola se zaměřuje na financování regionálního školství v Plzeňském kraji. Stanovuje základní principy financování a zaměřuje se na vývoj počtu žáků vzdělávajících se na ZŠ a SŠ. Shrnuje kompetence zřizovatelů, tj. územně samosprávných celků. Zabývá se hospodařením škol a školských zařízení. Ve třetí kapitole jsou aplikovány poznatky z prvních dvou kapitol na Střední školu, Rokycany, Jeřabinová 96/III. V práci je analyzováno hospodaření školy, především provozních prostředků za poslední roky. Je zhodnocena současná situace školy a navrženy možnosti ke zlepšení stávající situace.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with financing of the regional education in the Czech Republic. Chapter One defines education in the Czech Republic, its position in the public sphere, and allocation of the expenses in school system. Chapter Two focuses on the financing of the regional school system in Pilsen region. The chapter describes basic principles of financing and development of the number of pupils educated at primary and secondary schools. It summarizes the competences of the founders, i.e. the self-governing regions. It deals with budgetary control of schools and school facilities. Chapter Three applies the findings of the two previous chapters to Secondary School, Rokycany, Jeřabinová 96/III. The thesis analyses the budgetary control of the school, especially the accounting for a recent few years. The current situation of the school has been assessed and the possibilities for improvement have been offered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Havlickova.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova pv.pdfPosudek vedoucího práce651,61 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova po.pdfPosudek oponenta práce622,53 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova.PDFPrůběh obhajoby práce238,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.