Název: Problematika financování regionálního školství
Další názvy: The issue of financing of regional education
Autoři: Havlíčková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Mádlová, Lucie
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2129
Klíčová slova: financování školství;regionální školství;střední školy;hospodaření školy
Klíčová slova v dalším jazyce: financing of education;regional education;secondary schools;budgetary control
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na problematiku financování regionálního školství v České republice. První kapitola charakterizuje vzdělávání v ČR, postavení ve veřejném sektoru a rozdělení výdajů ve školství. Druhá kapitola se zaměřuje na financování regionálního školství v Plzeňském kraji. Stanovuje základní principy financování a zaměřuje se na vývoj počtu žáků vzdělávajících se na ZŠ a SŠ. Shrnuje kompetence zřizovatelů, tj. územně samosprávných celků. Zabývá se hospodařením škol a školských zařízení. Ve třetí kapitole jsou aplikovány poznatky z prvních dvou kapitol na Střední školu, Rokycany, Jeřabinová 96/III. V práci je analyzováno hospodaření školy, především provozních prostředků za poslední roky. Je zhodnocena současná situace školy a navrženy možnosti ke zlepšení stávající situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with financing of the regional education in the Czech Republic. Chapter One defines education in the Czech Republic, its position in the public sphere, and allocation of the expenses in school system. Chapter Two focuses on the financing of the regional school system in Pilsen region. The chapter describes basic principles of financing and development of the number of pupils educated at primary and secondary schools. It summarizes the competences of the founders, i.e. the self-governing regions. It deals with budgetary control of schools and school facilities. Chapter Three applies the findings of the two previous chapters to Secondary School, Rokycany, Jeřabinová 96/III. The thesis analyses the budgetary control of the school, especially the accounting for a recent few years. The current situation of the school has been assessed and the possibilities for improvement have been offered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Havlickova.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova pv.pdfPosudek vedoucího práce651,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova po.pdfPosudek oponenta práce622,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova.PDFPrůběh obhajoby práce238,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.