Název: Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému
Další názvy: Analysis of the Czech Republic from the point of fulfil the standards for the enter to the European monetary system
Autoři: Hodina, Lumír
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Součková, Radka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2130
Klíčová slova: Česká republika;konvergenční kritéria;euro;eurozóna;Evropská unie
Klíčová slova v dalším jazyce: convergence criteria;Czech republic;euro;eurozone;European union
Abstrakt: Předložená bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat plnění maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou. V první části bude nejprve nastíněn historický vývoj evropské měnové spolupráce, dojde k teoretickému ukotvení základních pojmů vztahujících se k danému tématu a následně budou podrobně rozebrána jednotlivá kritéria nutná pro vstup do eurozóny. Další část práce se bude věnovat především analýze současného stavu plnění kritérií, v němž se Česká republika nachází, a také predikci vývoje hodnot v budoucnosti. V této oblasti bude provedeno i srovnání České republiky s ostatními kandidátskými zeměmi. Důležitou součástí práce bude definování ekonomických nákladů spojených s plněním kritérií a přínosů a nákladů spojených s přijetím eura. V závěrečné fázi práce bude stanovena pravděpodobná doba vstupu České republiky do eurozóny.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis aims to analyze the fulfillment of the Maastricht convergence criteria by the Czech Republic. In the first section there will be outlined the historical development of European monetary cooperation, basic concepts related to the topic will be theoretically anchored and then the particular criteria required for entry into the eurozone will be examined in details. The next part of the work will focus mainly on analyzing the current state of fulfillment of criteria, in which the Czech Republic is located, as well as prediction of developement of values in the future. In this area comparison of the Czech Republic with other candidate countries will be done. An important part of the work will be definition of the economic costs related to fulfillment of the criteria and benefits and costs associated with adopting the euro. In the final part of the work the probable time of entry the Czech Republic to the eurozone will be determined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza CR z hlediska plneni kriterii pro vstup do evropskeho menoveho systemu.pdfPlný text práce913,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodina pv.PDFPosudek vedoucího práce812,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodina po.PDFPosudek oponenta práce491,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodina.PDFPrůběh obhajoby práce216,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.