Title: Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému
Other Titles: Analysis of the Czech Republic from the point of fulfil the standards for the enter to the European monetary system
Authors: Hodina, Lumír
Advisor: Nový, Miloš
Referee: Součková, Radka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2130
Keywords: Česká republika;konvergenční kritéria;euro;eurozóna;Evropská unie
Keywords in different language: convergence criteria;Czech republic;euro;eurozone;European union
Abstract: Předložená bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat plnění maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou. V první části bude nejprve nastíněn historický vývoj evropské měnové spolupráce, dojde k teoretickému ukotvení základních pojmů vztahujících se k danému tématu a následně budou podrobně rozebrána jednotlivá kritéria nutná pro vstup do eurozóny. Další část práce se bude věnovat především analýze současného stavu plnění kritérií, v němž se Česká republika nachází, a také predikci vývoje hodnot v budoucnosti. V této oblasti bude provedeno i srovnání České republiky s ostatními kandidátskými zeměmi. Důležitou součástí práce bude definování ekonomických nákladů spojených s plněním kritérií a přínosů a nákladů spojených s přijetím eura. V závěrečné fázi práce bude stanovena pravděpodobná doba vstupu České republiky do eurozóny.
Abstract in different language: The present thesis aims to analyze the fulfillment of the Maastricht convergence criteria by the Czech Republic. In the first section there will be outlined the historical development of European monetary cooperation, basic concepts related to the topic will be theoretically anchored and then the particular criteria required for entry into the eurozone will be examined in details. The next part of the work will focus mainly on analyzing the current state of fulfillment of criteria, in which the Czech Republic is located, as well as prediction of developement of values in the future. In this area comparison of the Czech Republic with other candidate countries will be done. An important part of the work will be definition of the economic costs related to fulfillment of the criteria and benefits and costs associated with adopting the euro. In the final part of the work the probable time of entry the Czech Republic to the eurozone will be determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza CR z hlediska plneni kriterii pro vstup do evropskeho menoveho systemu.pdfPlný text práce913,72 kBAdobe PDFView/Open
Hodina pv.PDFPosudek vedoucího práce812,71 kBAdobe PDFView/Open
Hodina po.PDFPosudek oponenta práce491,97 kBAdobe PDFView/Open
Hodina.PDFPrůběh obhajoby práce216,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.