Název: Zdroje získávání finančních prostředků u neziskových organizací
Další názvy: Sources of fund-raising in nonprofit organisations
Autoři: Kolářová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Mádlová, Lucie
Oponent: Hejduková, Pavlína
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2139
Klíčová slova: nezisková organizace;zdroje financování;dotace
Klíčová slova v dalším jazyce: nonprofit organisation;fundraising;grants
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu zdrojů získávání finančních prostředků u neziskových organizací. V první části jsou popsány základní charakteristiky neziskových organizací. Druhá kapitola obsahuje analýzu zdrojů financování neziskových organizací. Ve třetí části je přiblížena činnost a fungování příspěvkových organizací, pozornost je dále věnována konkrétní příspěvkové organizaci, kterou je Zoologická a botanická zahrada města Plzně. V poslední kapitole je uveden cíl práce, kterým je analýza zdrojů hospodaření Zoologické a botanické zahrady města Plzně a zhodnocení způsobu získávání finančních prostředků. V závěru jsou uvedena případná opatření ke zlepšení stávající situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the analysis of sources of fund-raising in nonprofit organisations. The first part describes the basic characteristic of nonprofit organisations. The sekond chapter contains an analysis of fund-raising in nonprofit organosations. In the third part is introduced the activity and functioning of allownace organisations. Attention is paid to a particular organisation which is the Zoological and Botanical Garden in Pilsen. The last chapter describes the goals of the work which are an analysis resource management of the Zoological and Botanical Garden in Pilsen and evaluation the method of fund-raising. In conclusion are measures how to improve the current situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kolarova 2012.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova pv.pdfPosudek vedoucího práce694,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova po.pdfPosudek oponenta práce575,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova.PDFPrůběh obhajoby práce215,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2139

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.