Title: Finanční hospodaření konkrétního města - Vejprnice
Other Titles: Financial Management of the town of Vejprnice
Authors: Koláříková, Alena
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Váchal, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2140
Keywords: obec;rozpočet;finanční analýza
Keywords in different language: municipality;budget;financial analysis
Abstract: V bakalářské práci nazvané "Finanční hospodaření konkrétního města - Vejprnice" je provedena finanční analýza hospodaření obce Vejprnice v letech 2008 až 2011. V první teoretické části je obec představena a vysvětleno její postavení v rámci samostatné a přenesené působnosti. Ve druhé praktické části jsou analyzována aktiva a pasiva na základě výstupů z účetních výkazů obce. Dále byl proveden rozbor příjmů a výdajů obecního rozpočtu. Hospodaření obce je také zkoumáno z pohledu monitoringu hospodaření obcí Ministerstva financí České republiky. Vzhledem k růstu počtu přistěhovaných rodin s malými dětmi v obci a s tím souvisejícími nedostatečnými příležitostmi trávení volného času dětí je v bakalářské práci navržena výstavba bezpečného dětského hřiště a způsob jejího financování a realizace. Dále je poukázáno na vysoké platby za služby peněžním ústavům a navržen způsob, jak docílit jejich snížení. Cílem této práce bylo vytvořit srozumitelný přehled celkového hospodaření zvolené obce, poukázat na kritická místa v hospodaření a navrhnout možná zlepšení.
Abstract in different language: In the thesis entitled "Financial management of the town of Vejprnice" are made the financial analysis of the town´s management in years 2008 - 2011. In the first part, the town is introduced and explained its self-government and delegated authority position. In the second part, assets and liabilities based on the financial statements are analyzed. Revenues and expenditures of the municipal budget are analyzed as well. Town´s management is also examined in accordance with monitoring of the Ministry of Finance of the Czech Republic. According to growing number of incoming families with young children and insufficient opportunities of leisure time activities the thesis proposed the construction of a secure playground and the way of financing and implementation. The high payments for bank´s services are pointed out and given a proposal for their reduction. The aim of this thesis is to create a clear overview of town´s management, to identify critical points in the management and to suggest possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Alena Kolarikova.pdfPlný text práce10,03 MBAdobe PDFView/Open
Kolarikova pv.pdfPosudek vedoucího práce578,94 kBAdobe PDFView/Open
Kolarikova po.pdfPosudek oponenta práce513,53 kBAdobe PDFView/Open
Kolarikova.PDFPrůběh obhajoby práce201,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.