Název: Hospodaření a financování konkrétní obce
Další názvy: Economy and financing of a Specific Municipality
Autoři: Kratochvílová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Mádlová, Lucie
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2141
Klíčová slova: veřejná správa;územní samospráva;obec;rozpočet obce;rozpočtová skladba
Klíčová slova v dalším jazyce: public administration;territorial self government;municipality;budget of municipality;budget composition
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na Hospodaření a financování konkrétní obce. Pro tento účel bylo vybráno město Žebrák.Cílem práce je analyzovat hospodaření a financování vybraného města. Na základě této analýzy zhodnotit stávající stav a případně navrhnout kroky ke zlepšení dané situace. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, charakterizuje postavení obcí v rámci veřejného sektoru. V této části jsou definovány pojmy jako veřejná správa, územní samospráva, obec, funkce obce, orgány obce, rozpočet obce, rozpočtová skladba a rozpočtový proces. Součástí teoretické části je i nastínění vývoje počtu obcí v České republice ve vybraných letech. Druhá, praktická část, navazuje na část teoretickou a je zaměřena na analýzu příjmů a výdajů města Žebrák v letech 2007 - 2011. Příjmy a výdaje jsou analyzovány dle rozpočtové skladby. Analýzu hospodaření města doplňuje dotazník, který zjišťuje spokojenost občanů s hospodařením města. Na základě analýzy a vyhodnocení dotazníkového šetření je provedeno celkové zhodnocení hospodaření města Žebrák.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focussed on Economy and financing of a Specific Municipality. Municipality Žebrák was chosen for this purpose. The aim of thesis is to analyze the economy and financing of the municipality. Further, this thesis will evaluate the current situation and propose the plan to improve the situation. The theoretical part deals with characteristic of the status of municipalities within the public sector. In this part of thesis, there are definitions of terms such as public administration, territorial self government, municipality, function as municipality, authority of municipality, budget of municipality, budget composition, budget process. Theoretical part is also focused on progress of number of municipalities in the Czech republic in selected years. The practical part follows theoretical part and it is focused on analysis of income and expense of Žebrák in 2007 - 2011. Income and expenses are analyzed according to budget composition. The analysis of Economy of municipality is completed by questionnaire which tries to found out the contentment of citizen with the economy of municipality. General evaluation of Economy of municipality Žebrák is based on the analysis and questionnaires.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kratochvilova_Pavla.pdfPlný text práce922,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvilova pv.pdfPosudek vedoucího práce654,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvilova po.pdfPosudek oponenta práce460,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvilova.PDFPrůběh obhajoby práce231,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2141

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.