Název: Studentské úvěry
Další názvy: Student loans
Autoři: Kulmonová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2143
Klíčová slova: úvěrové produkty;studentské úvěry;analýza studentských úvěrů
Klíčová slova v dalším jazyce: loan products;student loans;analysis of student loans
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu úvěrů pro studenty, které nabízejí komerční banky na českém trhu. Práce analyzuje tři komerční banky České republiky, prostřednictvím modelového příkladu. Hlavním výstupem práce je doporučení nejvýhodnějšího úvěru pro studenty. Součástí analýzy je dotazníkové šetření, které slouží ke zjištění, zdali jsou úvěry pro studenty v České republice schopné pokrýt celou dobu studia studentů, a to zvlášť studentů žijících ve společné domácnosti s rodiči a studentů žijících mimo domov. Bakalářská práce je dále zaměřena na charakteristiku úvěrových produktů pro studenty ve Slovenské republice, kde poskytují úvěry komerční banky, a Velké Británii, kde poskytuje úvěry studentům vládní nezisková organizace Student Loans Company. Z důvodu odlišných měn, nelze provést jejich srovnání s Českou republikou. V poslední kapitole práce obsahuje celkovou analýzu úvěrů ve vybraných státech.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on the analysis of student loans which are offered by commercial banks on the Czech market. The thesis analyzes three commercial banks situated in the Czech Republic, through a model example. The main outcome of this work is a recommendation of the most advantageous student loans. A part of the analysis is a questionnaire survey that is used to determine whether the student loans in the Czech Republic can cover the entire time of study, separately for students living in parental home and for students living away from parental home. The bachelor thesis is also focused on the characteristic of loan products for students located in the Slovak Republic, where commercial banks also provide student loans, and Great Britain, where student loans are provided by non-profit governmental organization called the Student Loans Company. Due to different currencies the comparison with the Czech Republic is not possible. The last chapter of the bachelor thesis contains an overall analysis of loans in the selected states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kulmonova - Studentske uvery.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulmova pv.pdfPosudek vedoucího práce510,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulmova po.pdfPosudek oponenta práce537,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulmova.PDFPrůběh obhajoby práce224,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.