Název: Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR
Další názvy: Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic
Autoři: Květová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Milan
Oponent: Marek, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2144
Klíčová slova: úvěr;půjčka;úvěrový proces;úroková sazba;splátka
Klíčová slova v dalším jazyce: credit;loan;credit process;interest rate;instalment;payment
Abstrakt: Tématem předložené bakalářské práce je možnost krátkodobého až střednědobého dluhového financování soukromých osob, neboť toto téma stále neztrácí na své aktuálnosti. První tři kapitoly se zabývají základním rozdělením úvěrů, jednotlivými kroky úvěrového procesu a specifikací kritérií, podle kterých jsou následně úvěrové produkty hodnoceny. Na základě těchto teoretických poznatků je provedena analýza a následné srovnání vybraných úvěrových produktů, což by mělo přispět k lepší orientaci na trhu spotřebitelských úvěrů a půjček. Analýza je provedena na třech typově odlišných modelových situacích, u třech bankovních a třech nebankovních společností. Při srovnání je vždy vybrána nejvhodnější varianta.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the submitted thesis is possibility of short to medium-term debt financing of private persons. This seems to be still very up-to-date subject. First three chapters are devoted to basic dividing of credits, to particular steps in credit process and to specification of criteria which credit products are then evaluated by. Based on these theoretical findings selected credit products are analyzed and subsequently compared. The analysis includes three different model situations, three banks and three non-banking companies. The best option is chosen in each comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_jkvetova.pdfPlný text práce695,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvetova pv.pdfPosudek vedoucího práce539,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvetova po.pdfPosudek oponenta práce665,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kvetova.PDFPrůběh obhajoby práce231,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.