Title: Analýza těsnosti vztahů ukazatelů v bankrotních modelech
Other Titles: Analysis of dependency rates of indicators in default models
Authors: Krtička, Jan
Advisor: Macek, Jan
Referee: Kotková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2145
Keywords: finanční analýza;bankrotní modely;multikolinearita
Keywords in different language: financial analysis;bankruptcy prediction;multicollinearity
Abstract: Předložená práce má za cíl analyzovat na zvolených souborech podniků míru závislosti mezi poměrovými ukazateli vybraných bankrotních modelů. Jedním z hlavních úkolů je ověření hypotézy o vysoké multikolinearitě vysvětlujících proměnných, která navíc roste se zvyšujícím se počtem užitých ukazatelů. Teoretická část práce obsahuje popis nejčastěji užívaných bankrotních modelů a některých vybraných pojmů matematické statistiky, které jsou následně užité při konkrétních výpočtech. Praktická část pak postupně zkoumá párovou závislost mezi vysvětlujícími proměnnými, a následně pak celkovou míru multikolinearity. Výpočty jsou provedeny pro konkrétní zvolené období, dále jsou zkoumány časové řady. Vyslovené hypotézy se ve většině případů podařilo potvrdit.
Abstract in different language: This work aims to analyze level of interdependence between relative indicators used in selected default models for the selected files of firms. One of the main tasks is to verify the hypothesis of high multicollinearity of explanatory variables, which also increases with increasing number of indicators used. The theoretical part describes the most commonly used default models and some selected concepts of mathematical statistics, which are subsequently used in specific calculations. The practical part then gradually explores the relationship between the pair explanatory variables, and subsequently the overall level of multicollinearity. Calculations are performed for a selected period, and there are also time series investigated. Hypotheses in most cases were confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Krticka.pdfPlný text práce268,37 kBAdobe PDFView/Open
Krticka pv.pdfPosudek vedoucího práce593,71 kBAdobe PDFView/Open
Kriticka po.pdfPosudek oponenta práce440,13 kBAdobe PDFView/Open
Krticka.PDFPrůběh obhajoby práce209,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.