Název: Analýza těsnosti vztahů ukazatelů v bankrotních modelech
Další názvy: Analysis of dependency rates of indicators in default models
Autoři: Krtička, Jan
Vedoucí práce/školitel: Macek, Jan
Oponent: Kotková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2145
Klíčová slova: finanční analýza;bankrotní modely;multikolinearita
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;bankruptcy prediction;multicollinearity
Abstrakt: Předložená práce má za cíl analyzovat na zvolených souborech podniků míru závislosti mezi poměrovými ukazateli vybraných bankrotních modelů. Jedním z hlavních úkolů je ověření hypotézy o vysoké multikolinearitě vysvětlujících proměnných, která navíc roste se zvyšujícím se počtem užitých ukazatelů. Teoretická část práce obsahuje popis nejčastěji užívaných bankrotních modelů a některých vybraných pojmů matematické statistiky, které jsou následně užité při konkrétních výpočtech. Praktická část pak postupně zkoumá párovou závislost mezi vysvětlujícími proměnnými, a následně pak celkovou míru multikolinearity. Výpočty jsou provedeny pro konkrétní zvolené období, dále jsou zkoumány časové řady. Vyslovené hypotézy se ve většině případů podařilo potvrdit.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims to analyze level of interdependence between relative indicators used in selected default models for the selected files of firms. One of the main tasks is to verify the hypothesis of high multicollinearity of explanatory variables, which also increases with increasing number of indicators used. The theoretical part describes the most commonly used default models and some selected concepts of mathematical statistics, which are subsequently used in specific calculations. The practical part then gradually explores the relationship between the pair explanatory variables, and subsequently the overall level of multicollinearity. Calculations are performed for a selected period, and there are also time series investigated. Hypotheses in most cases were confirmed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jan_Krticka.pdfPlný text práce268,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krticka pv.pdfPosudek vedoucího práce593,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriticka po.pdfPosudek oponenta práce440,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krticka.PDFPrůběh obhajoby práce209,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.