Název: Environmentální aspekty podnikání
Další názvy: Environmental aspects of business
Autoři: Klášterková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2146
Klíčová slova: životní prostředí;zákon;dobrovolné environmentální nástroje;systém environmentálního managementu
Klíčová slova v dalším jazyce: environment;law;voluntary environmental tools;environmental management system
Abstrakt: Předložená práce se věnuje přístupům podniku k ochraně životního prostředí, jak z teoretického tak z praktického hlediska. V první části práce je obecně rozebrána problematika životního prostředí a přístupy k ochraně životního prostředí od historie po současnost. V další části následuje seznámení se společností ŠKODA POWER s. r. o. a platnou legislativou vztahující se k podniku. Významná část práce je věnována dobrovolným nástrojům, které vedou ke snížení negativních vlivů na životní prostředí. Dobrovolné nástroje můžeme rozdělit podle jejich účelu na regulační, informační a vzdělávací. Společnost ŠKODA POWER s. r. o. využívá nástroje jen ze dvou zmíněných oddílů. Má zaveden systém environmentálního managementu a stará se o vzdělávání zaměstnanců v dané problematice. Práce je zakončena možnostmi environmentálního účetnictví. Společnost ŠKODA POWER s. r. o. nesleduje odděleně environmentální náklady a výnosy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is dedicated to company approach to the environment protection from the theoretical and practical point of view. The first part of this thesis contains the issue of the environment in general and the approach to the environment protection from past to present. In the next part there is the presentation of company ŠKODA POWER s. r. o. and valid legislation regarding to the company. The important part of the bachelor thesis is dedicated to voluntary environmental tools that reduce negative impacts on the environment. We can sort out these voluntary tools according to purpose on regulatory, informational and educational. The company ŠKODA POWER s. r. o. uses only tools from two mentioned sections. It has Environmental management system and takes care about education of employees in this issue. The bachelor thesis is ended of possibilities of environmental accounting. The company ŠKODA POWER s. r. o. doesn´t monitor their environmental costs and revenues separately.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Environmentalni aspekty podnikani.pdfPlný text práce5,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klasterkova pv.pdfPosudek vedoucího práce760,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klasterkova po.pdfPosudek oponenta práce564,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klasterkova.PDFPrůběh obhajoby práce206,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2146

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.