Title: Environmentální aspekty podnikání
Other Titles: Environmental aspects of business
Authors: Klášterková, Martina
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Komorousová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2146
Keywords: životní prostředí;zákon;dobrovolné environmentální nástroje;systém environmentálního managementu
Keywords in different language: environment;law;voluntary environmental tools;environmental management system
Abstract: Předložená práce se věnuje přístupům podniku k ochraně životního prostředí, jak z teoretického tak z praktického hlediska. V první části práce je obecně rozebrána problematika životního prostředí a přístupy k ochraně životního prostředí od historie po současnost. V další části následuje seznámení se společností ŠKODA POWER s. r. o. a platnou legislativou vztahující se k podniku. Významná část práce je věnována dobrovolným nástrojům, které vedou ke snížení negativních vlivů na životní prostředí. Dobrovolné nástroje můžeme rozdělit podle jejich účelu na regulační, informační a vzdělávací. Společnost ŠKODA POWER s. r. o. využívá nástroje jen ze dvou zmíněných oddílů. Má zaveden systém environmentálního managementu a stará se o vzdělávání zaměstnanců v dané problematice. Práce je zakončena možnostmi environmentálního účetnictví. Společnost ŠKODA POWER s. r. o. nesleduje odděleně environmentální náklady a výnosy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is dedicated to company approach to the environment protection from the theoretical and practical point of view. The first part of this thesis contains the issue of the environment in general and the approach to the environment protection from past to present. In the next part there is the presentation of company ŠKODA POWER s. r. o. and valid legislation regarding to the company. The important part of the bachelor thesis is dedicated to voluntary environmental tools that reduce negative impacts on the environment. We can sort out these voluntary tools according to purpose on regulatory, informational and educational. The company ŠKODA POWER s. r. o. uses only tools from two mentioned sections. It has Environmental management system and takes care about education of employees in this issue. The bachelor thesis is ended of possibilities of environmental accounting. The company ŠKODA POWER s. r. o. doesn´t monitor their environmental costs and revenues separately.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Environmentalni aspekty podnikani.pdfPlný text práce5,62 MBAdobe PDFView/Open
Klasterkova pv.pdfPosudek vedoucího práce760,59 kBAdobe PDFView/Open
Klasterkova po.pdfPosudek oponenta práce564,85 kBAdobe PDFView/Open
Klasterkova.PDFPrůběh obhajoby práce206,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.