Název: Dopady celosvětové finanční a hospodářské krize na cestovní ruch a lázeňství v Karlových Varech
Další názvy: Impacts of global financial and economic crisis on tourism and spa in Karlovy Vary
Autoři: Kabourková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Hávová, Elena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2149
Klíčová slova: cestovní ruch;lázeňství;celosvětová hospodářská krize;podnikatelská strategie;marketing služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;spas;global economic crisis;business strategy;marketing of services
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá dopady hospodářské krize na cestovní ruch a lázeňství v Karlových Varech. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Následuje hodnocení vlivu hospodářské krize na základě statistických údajů dostupných z médií a vlastního výzkumu, který byl proveden v rámci bakalářské práce. Získaná data byla analyzována, porovnána a okomentována. Jednou z důležitých částí práce jsou vlastní návrhy opatření, vycházející z výzkumu. Tato opatření by měla zmenšit dopady hospodářské krize na zařízení cestovního ruchu v Karlových Varech a pomoci jim zlepšit jejich postavení na trhu cestovního ruchu a také získat nové klienty.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the economic crisis on tourism and spa in Karlovy Vary. The first part comprises theoretical background. The next step involves evaluation of the impact of economic crisis based on statistical data available from the media and our own research which was conducted in the thesis. The obtained data were analyzed, compared and reported upon. One important part of the work is your own proposals for action based on the research. These measures should reduce the economic crisis on tourism facilities in Karlovy Vary and help them improve their position in the tourism market and attract new clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Kabourkova_2012.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourkova v.pdfPosudek vedoucího práce256,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourkova o.pdfPosudek oponenta práce272,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabourkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce159 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.